Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia

V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa  schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU) upravuje podľa týchto pravidiel:

Čl. 1

Školiteľ

 1. Funkciu školiteľa pre daný študijný program doktorandského  štúdia môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa vykonáva doktorandské štúdium, a iní odborníci. Funkciu školiteľa môžu vykonávať po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte[1].
 2. Funkciu školiteľa pre témy, vypísané nevysokoškolskou inštitúciou, ktorá získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore podľa  zákona[2] (externá vzdelávacia inštitúcia), môžu uskutočňovať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade univerzity alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov.
 3. Školiteľmi doktorandského štúdia na univerzite môžu byť vysokoškolskí učitelia s vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent, hosťujúci profesor, hosťujúci docent, alebo výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom  I alebo IIa, alebo učitelia a výskumní pracovníci s titulom DrSc., alebo s ekvivalentmi týchto titulov.

Čl. 2

Pôsobenie školiteľa

 1. Školiteľ odborne garantuje vedeckú prípravu doktoranda počas doktorandského štúdia.
 2. Školiteľ zostavuje študijný plán doktoranda a predkladá ho na schválenie spoločnej odborovej komisii (resp. odborovej komisii) – (§ 54, ods. 8 zákona o vysokých školách.
 3. Povinnosťou školiteľa je vypísať témy dizertačných prác, ktoré univerzita alebo fakulta ponúkne  záujemcom o doktorandské štúdium.
 4. Ak školiteľ nemá možnosť plniť svoje povinnosti (dlhodobá neprítomnosť, odchod z pracovného pomeru a pod.) alebo v prípade jeho úmrtia, vedúci školiaceho pracoviska určí doktorandovi iného školiteľa.
 5. Školiteľ vypracúva ročné hodnotenie doktoranda a prerokúva ho (§ 54, ods. 17 zákona o vysokých školách) na zasadnutí spoločnej odborovej (resp. odborovej) komisie.
 6. Vedecká rada fakulty môže pri vymenúvaní školiteľov okrem týchto pravidiel uplatniť svoje špecifické kritériá.
 7. Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného študijného odboru alebo študijného programu doktorandského štúdia.[3]

Čl. 3

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa doterajších predpisov dokončia štúdium podľa doterajších predpisov[4].
 2. Tieto pravidlá schválila Vedecká rada EU v Bratislave dňa 3.4.2003  a nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2003

 

 

Bratislava, 10.4.2003

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.

rektor EU v Bratislave

Odôvodnenie

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave 3.4.2003 v súlade so zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 54, ods. 4, na základe ktorého „Pravidlá schvaľovania školiteľov doktoradnského štúdia sú súčasťou podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii, poradného orgánu vlády SR, podľa § 82 ods. 5 v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať doktorandský študijný program“.[1] § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách

[2] § 86 zákona o vysokých školách

[3] § 82 ods. 5 zákona o vysokých školách

[4] § 109 ods. 1 zákona o vysokých školách