Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

Postup pri vybavovaní žiadostí o uznanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou:

O uznanie dokladu o vzdelaní žiada žiadateľ písomne. K žiadosti priloží:

- originál alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad do slovenského jazyka uvedeného dokladu

- overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu do slovenského jazyka

- overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku do slovenského jazyka

- informáciu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (fotokópia)

- overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 6,5 eur - elektronický kolok

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní sa posiela na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program. Podrobnosti o uznaní dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať na uvedenej e-mailovej adrese jana.cajkovicova@euba.sk alebo na tel. čísle 02/6729 5388 (Jana Čajkovičová)

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou