Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

Projekty štrukturálnych fondov EÚ realizované  Ekonomickou univerzitou v Bratislave, na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy.

Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity Bratislave

spolufinancovaný  fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný  program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná  os 5  Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO
ITMS 26250120043
Časový rámec realizácie projektu 07/2010 – 02/2013
Webová  stránka projektu http://www.euba.sk/verejnost/projekty-financovane-zo-strukturalnych-fondov-eu/virt

 

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy

OPVaV-2009/4.1/03-SORO

ITMS 26240120032
Časový rámec realizácie projektu 09. 2010 - 09.2013
Webová stránka projektu http://nhf.euba.sk/sk/veda-a-vyskum/centrum-excelentnosti

 

Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy

OPVaV-2009/2.2/02-SORO

ITMS 26220220063
Časový rámec realizácie projektu 02. 2010 - 04.2012
   

 

Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2008/5.1/01-SORO
ITMS 26250120006
Časový rámec realizácie projektu 01/2009 – 04/2011
   

 

Rekonštrukcie a modernizácie priestorov PHF EU, obstaranie IKT, vybavenia a laboratórno – technologického zariadenia

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2008/5.1/02-SORO
ITMS 26250120018
Časový rámec realizácie projektu 03/2009 – 03/2011