Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Cudzie jazyky v premenách času IV – MVK

24.10.2013

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave od svojho vzniku usporiadala v poradí už štvrtú medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IV. Konferencia sa konala 24. a 25. októbra 2013 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Cieľom konferencie bolo bilancovať výsledky vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti na fakulte z hľadiska prínosu pre teóriu a prax, nadviazať na pozitívne skúsenosti z práce na vedeckovýskumných projektoch a formulovať východiská pre rozvoj vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti na fakulte v súlade s úlohami prebiehajúcej medzinárodnej akreditácie univerzity.


«  späť