Medzinárodné dvojité a spoločné diplomy na 2. stupni štúdia

Spoločný diplom EU v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko umožňujú študentom absolvovať II. stupeň štúdia v študijnom programe Medzinárodné financie (International Finance) a získať nielen inžiniersky diplom EU v Bratislave, ale aj spoločný diplom vydaný uznávanou britskou univerzitou (titul "Master of Science"). Okrem predmetov, ktoré sú súčasťou inžinierskeho štúdia na NHF, študenti absolvujú aj ďalšie vybrané predmety na NTU v rámci 3-mesačného študijného pobytu.

Viac


Dvojitý diplom EU v Bratislave a Univerzita Martina Luthera Halle, Wittenberg

Študijný program pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska.

Viac