Organizačný referát

Zamestnanci:

Mgr. Zuzana Pupáková
tel.: +421 2 6729 5362
miestnosť: E3.12
zuzana.pupakova@euba.sk

Koordinuje organizačnú a legislatívnu činnosť na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Štatútu EU v Bratislave, za tvorbu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na EU v Bratislave a za ich registráciu na MŠVVaŠ SR. Koordinuje tvorbu ostatných vnútorných predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vypracúva Organizačný poriadok EU v Bratislave  a Organizačný poriadok rektorátu EU v Bratislave a metodicky usmerňuje tvorbu organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk a účelových zariadení. Participuje na príprave ročných plánov a dlhodobých koncepčných zámerov rozvoja EU v Bratislave. Administratívne zabezpečuje práce spojené s činnosťou prorektora pre rozvoj. Vedie korešpondenciu s nadriadenými a inými orgánmi a pracoviskami súvisiacu s agendou na úseku organizácie a rozvoja EU v Bratislave. Za činnosť referátu zodpovedá jeho zamestnanec prorektorovi pre rozvoj.