Sloboda informácii

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie:

1. Interná smernica č.13/2009 o aplikácii zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Organizačná štruktúra EU v Bratislave

3. Spôsob zriadenia univerzity,jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

4. Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií na EU v Bratislave pre rok 2009

5. Opravné prostriedky

6. Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, náležitosti žiadosti