MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE

770capital

ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

 

Kontakt:

Ing. Simona Kosztanko, PhD.

vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility

miestnosť: E3.09

tel.: +421 2 6729 5359 

simona.kosztanko@euba.sk

 

Ing. Soňa Galanová

vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce

miestnosť: A3.09

tel.: +421 2 6729 5307

sona.galanova@euba.sk

 

Fakultní koordinátori

Poslaním ÚMV EU v Bratislave je iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, a tým posilňovať medzinárodnú dimenziu v činnosti univerzity vrátane spolupráce s praxou. Pri plnení svojho poslania ÚMV EU v Bratislave realizuje administratívne, organizačné, informačné, konzultačné, popularizačné, vzdelávacie, vedeckovýskumné a publikačné činnosti zamerané na rozvoj spolupráce s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami spoločensko-hospodárskeho prostredia v medzinárodnej dimenzii.

ÚMV EU v Bratislave najmä:

  • administratívne a organizačne zabezpečuje medzinárodné mobility študentov, učiteľov a zamestnancov EU v Bratislave,
  • iniciuje, pripravuje a monitoruje dohody o spolupráci s univerzitami a ďalšími organizáciami zo zahraničia,
  • administratívne a organizačne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch,
  • iniciuje, organizuje a zabezpečuje extrakurikulárne aktivity zamerané na podporu internacionalizácie univerzity.

ÚMV EU v Bratislave sa člení na dve oddelenia:

  • Oddelenie medzinárodnej mobility
  • Oddelenie medzinárodnej spolupráce

  Kontakty

AGENDA

KONTAKT


Program ERASMUS PLUS

- Vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Erasmus+ inštitucionálny koordinátor (Dohody so zahraničnými univerzitami v rámci programu Erasmus+)

 

 

 

- vysielanie študentov na študijné pobyty     

 

 

 

 

 

- vysielanie študentov a absolventov na praktické stáže

 

 

 

- vysielanie učiteľov a zamestnancov na mobility

 

 

 

- prijímanie zahraničných študentov

 

Ing. Simona Kosztanko, PhD.

simona.kosztanko@euba.sk

+ 421 2 672 95 359

 

 

 

 

 

 

Ing. Vyskočová Ivana     

ivana.vyskocova@euba.sk

+ 421 2 672 95 386

 

 

ng. Vyskočová Ivana     

ivana.vyskocova@euba.sk

+ 421 2 672 95 386

 

 

Majerská Katarína           

katarina.majerska@euba.sk

+ 421 2 672 95 680

Program CEEPUS


- vysielanie študentov na študijné pobyty

- vysielanie učiteľov

 

 

- prijímanie zahraničných študentov

 

 

Ing. Vyskočová Ivana     

ivana.vyskocova@euba.sk

+ 421 2 672 95 386

 

Majerská Katarína           

katarina.majerska@euba.sk

+ 421 2 672 95 680

 

Ďalšie možnosti štúdia


- vysielanie študentov na študijné pobyty na základe bilaterálnych a medzivládnych dohôd

 

  

 

- prijímanie zahraničných študentov v rámci IVF a na základe bilaterálnych a medzivládnych dohôd

 

 

 

Ing. Lucia Zemanová

lucia.zemanova@euba.sk

+ 421 2 672 95 155 

 

 

Majerská Katarína           

katarina.majerska@euba.sk

+ 421 2 672 95 680

Zahraničné cesty zamestnancov EU v Bratislave

 

- OF, FPM, PHF KE, FHI, SEK, Rektorát, Archív,

   ÚEaM, ÚMV

 

 

- NHF, FMV, FAJ, CTVŠ, BBS 

 

 

 

- letenky, poistenie

 

 

Ing. Jarová Jana

jana.jarova@euba.sk

+ 421 2 672 95 191

 

Martišková Viera           

viera.martiskova@euba.sk

+ 421 2 672 95 193

 

Zvarová Zlatica              

zlatica.zvarova@euba.sk

+ 421 2 672 95 193

Medzinárodná spolupráca

- severná  Amerika

 

 

 

- Latinská  Amerika

 

 

 

 

 

Ing. Diana Lacová

diana.lacova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Danka Pašteková

danka.pastekova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Študijné programy v cudzích jazykoch 

 

- výučba odborných predmetov v cudzích jazykoch

(administrácia)

 

 

Danka Pašteková

danka.pastekova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Diplomacia v praxi

Ing. Soňa Galanová

sona.galanova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Dohody  so zahraničnými univerzitami

(okrem programu Erasmus Plus)

Ing. Soňa Galanová

sona.galanova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Členstvo v medzinárodných organizáciách

 

Ing. Soňa Galanová

sona.galanova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

Medzinárodné projekty (okrem vedeckovýskumných)

 

Ing. Soňa Galanová

sona.galanova@euba.sk

+ 421 2 672 95 307

 

   

Fakultní koordinátori

 


Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+, financovaného Európskou komisiou, spolupracuje Ekonomická univerzita v Bratislave s viac ako 140 zahraničnými partnerskými univerzitami. K 17.05.2016 má celkom 293 Erasmus+ bilaterálnych dohôd. Cieľom programu je umožniť a podporiť 3-12 mesačné študijné pobyty študentov na zahraničných univerzitách, stáže študentov a absolventov v zahraničných podnikoch, mobilitu učiteľov a zamestnancov na partnerských univerzitách. 


Rámcové dohody


Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Okrem mobilitného programu Erasmus môžu študenti využívať aj mnohé ďalšie možnosti štúdia v zahraničí.