Programy

Programy na podporu VŠ vzdelávania

Od januára 2014 začína nový program EÚ: Erasmus+
Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).
Viac: Národná stránka programu Erasmus+ 

 

Erasmus +   2014 - 2020

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Podporované sú akcie:

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Kľúčová akcia 1 (KA1)

Mobilita študentov za účelom štúdia a/alebo odbornej stáže a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia za účelom odbornej stáže). Dĺžka trvania mobility štúdium (3 – 12 mesiacov), stáže (2-12 mesiacov), každý študent – max. 12 mesiacov/stupeň

Mobilita zamestnancov VŠ - pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci ako aj zamestnanci podniku na VŠ. Mobility za účelom výučby, pracovnej stáže/vzdelávania (napr. štruktúrované kurzy, jazykové kurzy, hospitácie, okrem konferencií). Dĺžka trvania mobility: od 2 resp. 5 dní – 2 mesiace (okrem cesty), min. 8 vyuč. hodín v zahraničí, resp. 8 vyuč. hodín / týždeň

Agendu medzinárodnej mobility študentov, pedagógov a zamestnancov EU v Bratislave zabezpečuje Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM)

Spoločné magisterské štúdiá Erasmus Mundus

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium

V procese príprav. Zoznam inštitúcií/bánk, ktoré budú v jednotlivých krajinách pôžičky poskytovať, budú zverejnené na stránke Európskej komisie a na stránke národnej agentúry.

Mobilita medzi krajinami programu a partnerskými krajinami („international credit mobility“) - nové od Výzvy 2015. Oprávnené partnerské krajiny pre rok 2015: krajiny okrem regiónov 5, 9, 11 a 12, t.j. 5 – Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Švajčiarsko, 9 – Irán, Irak, Jemen, 11 – štáty africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (ACP) a 12 – Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty.

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – Kľúčová akcia 2 (KA2)

Strategické partnerstvá: Vytváranie inovatívnych postupov (kurikulá, spoločné študijné programy) • Spolupráca s inštitúciami, spolupráca s priemyslom

Znalostné aliancie: Spolupráca vysokých škôl s podnikmi. Podpora inovácií vo VŠ vzdelávaní, podnikaní a v širšom sociálno-ekonomickom prostredí.

Budovanie kapacít: Modernizácia VŠ vzdelávania v partnerských krajinách Južné Stredozemie, východná Európa, západný Balkán, Ázia/Stredná Ázia, Latinská Amerika a Južná Afrika. Mobility študentov a učiteľov

 

Jean Monnet: podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia správy politík EÚ.

ERASMUS+ Príručka programu (v AJ)    ERASMUS+ Príručka programu (v SJ)

Operačný program Ľudské zdroje (programové obdobie 2014 - 2020)

Operačný program Ľudské zdroje poskytuje podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.
Prioritná os Vzdelávanie OP ĽZ nadväzuje na operačný program Vzdelávanie implementovaný v programovom období 2007-2013.
Gestorom prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je MŠVVaŠ SR.
Hlavným cieľom je prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl.
Riadiacim orgánom OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Akcia Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko - Slovensko bilaterálny program zameraný na podporu doktorandov, spoluprácu v oblasti výučby, výskumné štipendiá, letné školy

Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond je zameraný na podporu spolupráce medzi krajinami V4 navzájom a V4 s inými krajinami v oblastiach kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, cezhraničnej spolupráce, podpory turizmu, poskytovanie štipendií, zdokonaľovanie a vývoj nových študijných predmetov alebo programov