Erasmus+ mobilita - štúdium

erasmus

Kontakt:

ERASMUS+ Odchádzajúci študenti

 

Mgr. Andrea Szabová

miestnosť.: A3.16

tel.: +421 2 6729 5155

andrea.szabova@euba.sk 

 

Miroslava Darnadiová

miestnosť: A3.16

tel.: +421 2 6729 5155

miroslava.darnadiova@euba.sk

  

 

ERASMUS+ Prichádzajúci študenti

Katarína Majerská
miestnosť: A3.15
tel.: +421 2 6729 5680
katarina.majerska@euba.sk

 

Výber študentov na Erasmus+ mobilitu – štúdium

Výber študentov na Erasmus+

 • 1.časť výberového konania prebieha na domácej fakulte/v rámci celouniverzitného programu (výzva na podávanie prihlášok na úrovni fakúlt/programov je zverejňovaná na internetovej stránke každej fakulty/programu- oznamy pre študentov). Samotné   výberové konanie sa uskutočňuje do konca februára každého kalendárneho roka;
 • 2. časť výberového konania prebieha na Oddelení medzinárodnej mobility (OMM)
  (po    doručení    nominácií    z fakúlt/programov,    prebieha  v rámci  OMM prideľovanie študentov  na partnerské univerzity podľa umiestnenia na nominačnej listine; po zadelení je zoznam študentov elektronicky doručený na schválenie členom   celouniverzitnej   komisie, následne je  prehľad  rozdelenia nominovaných študentov na  Erasmus+ mobilitu - štúdium zverejnený na nástenke OMM a nižsie v sekcii Nominácie/vysielanie Erasmus+.
 • Prodekani pre zahraničné vzťahy/garanti programov sú po   skončení   výberového   konania na   fakultách/programoch   povinní zabezpečiť  zverejnenie  výsledkov  výberového  konania a postúpiť zoznamy nominovaných študentov na OMM.

Povinná dokumentácia k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilitu - štúdium

 • úplne vyplnená prihláška Erasmus+ (Student Application Form*), ktorá je dostupná TU   (1 výtlačok), študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk ešte pred výberovým konaním, manuál k prihlasovaniu je dostupný TU.
 • životopis a motivačný list v anglickom jazyku (každý 1 výtlačok), ktorý je potrebné vložiť aj do systému.
 • výpis  známok  dovtedy  absolvovaných  predmetov  v  slovenskom   jazyku  (potvrdený  a overený, 1 výtlačok); ktorý je potrebné nahrať do systému. Študent, ktorý bol nominovaný fakultou je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu) a aj tento dokument nahrať do systému.
 • predpokladaný prehľad predmetov, ktoré bude študent na zahraničnej univerzite študovať
  (platí pre všetky univerzity, ktoré sú uvedené v Application form- na jednu A4) **, dokument je potrebné nahrať aj do systému.
 • v prípade, že si fakulta/program stanoví ďalšie podmienky, je nevyhnutné aby tieto boli splnené

* v Application Form študent uvedie minimálne 3-4  školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu -   štúdium absolvovať. Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných uiverzít korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte. Prehľad univerzít, s  ktorými má  Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ Bilaterálne dohody  sa nachádza TU. (pozn.: niektoré Erasmus+ Bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor)

** študent si vyberá predmety podľa študijného odboru, ktorý študuje na domácej univerzite.

Po definitívnom schválení nominácií, vrátane zadelenia študentov na zahraničné univerzity,  pristúpi  koordinátor  OMM  k rozosielaniu  žiadostí  o akceptáciu  na jednotlivé partnerské univerzity. Partnerské univerzity posielajú prihlasovací link priamo na osobný    e - mail    študenta,    kde    si    študent    nájde    všetky    informácie    a podmienky potrebné  k  akceptácií.   Študenti   sú   povinní   informovať   OMM,   keď   im   je   doručený Akceptačný  list     z hostiteľskej univerzity (hostiteľská univerzita posiela ,,Akceptačný list,, približne 4 – 6 týždňov pred začatím semestra) na súkromnú adresu a priniesť jeho kópiu na OMM.  Ak  hostiteľská  univerzita  zašle  Akceptačný  list  študenta  na  OMM, bude študent o tejto skutočnosti informovaný koordinátorom OMM prostredníctvom e-mailu.

Povinnosti študenta pred odchodom do zahraničia

Študent je povinný vyplniť nasledujúce dokumenty:

 • Learning Agreement- LA (ihneď, ako budú zverejnené predmety pre daný ak.rok na zahraničnej univerzite), tlačivo je k dispozícii TU. Študent  uvedie v LA predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický  rok  zasiela  hostiteľská  univerzita  priamo na e-mail študenta. Vyplnené tlačivo   predloží študent prodekanovi pre zahraničné vzťahy príslušnej fakulty/garantovi programu, ktorý jeho podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po úspešnom absolvovaní mobility uznané domovskou fakultou/programom v súlade  s  platnými  zásadami  programu Erasmus+. Študent je povinný potvrdený dokument nahrať do systému ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
 • Bankové údaje, ktoré je študent povinný vyplniť do systému.
 • Uvoľnenie zo štúdia- keď študent obdrží akceptačný list od zahraničnej university a doloží ho na OMM, koordinátor mu vystaví potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí a študent si môže ísť následne požiadať o uvoľnenie zo štúdia na študijné oddelenie domácej fakulty. Dekrét o uvoľnení zo štúdia je potrebné nahrať do systému.
 • Cestovné poistenie – študent je povinný  zabezpečiť si poistenie  liečebných  nákladov  počas  celej  dĺžky  študijného  pobytu.  Odporúčané cestovné poistenie nájdete TU. Študentovi sa odporúča uzatvoriť aj nasledovné druhy poistenia:
  -   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa to škôd spôsobených účastníkmi)
  -   poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
  -   poistenie právnej ochrany
 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- zmluva  sa  podpisuje medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave  a študentom;  akékoľvek  zmeny,  resp.  dodatky  k zmluve    sú    možné    len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami. Študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej zmluvy!!!

Povinnosti študenta po návrate zo zahraničia

Študent je povinný nahrať do systému www.studyabroad.sk  nasledujúce dokumenty:

 • Letter of Confirmation/Potvrdenie dĺžky pobytu (potvrdzuje hostiteľská univerzita)
 • Transcript of Records/Výpis známok (vystavuje hostiteľská univerzita)
 • Proof of Recognition/Uznanie predmetov (potvrdzuje domáca univerzita) 
 • Správu študenta, ktorú študent vyplní online cez portal EU Survey. Každý študent by mal po ukončení mobility obdržať na e-mail prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého bude môcť správu vyplniť.

Základnou podmienkou absolvovania mobility je úspešné zloženie skúšok z 5 predmetov alebo získanie 30 ECTS kreditov, ktoré potvrdí hostiteľská univerzita dokumentom „Transcript of Records“.V prípade nesplnenia ani jednej z uvedených podmienok bude musieť študent vrátiť pomernú časť, resp. celý grantový príspevok.!!!

Prerušenie študijného pobytu

V  prípade   prerušenia   študijného   pobytu   z  dôvodu   tzv.   vyššej  moci (“force majeure”, t.j. prírodné katastrofy, vyhlásenie výnimočného stavu, dlhodobý štrajk učiteľov VŠ a pod.) je povinnosťou   študenta   písomne   informovať   o   tejto   skutočnosti   OMM,  garanta programu  a   partnerskú  univerzitu,  na   ktorú   bol nominovaný. Podľa platných zásad programu Erasmus+, študent ktorý sa predčasne vráti z mobility z dôvodu tzv. vyššej moci, je povinný vrátiť  alikvotnú časť  grantového príspevku, ktorej  výšku  určí  OMM  na  základe hodnoverných dokladov. Pokiaľ sa študent predčasne vráti z mobility na základe vlastného rozhodnutia, je povinný vrátiť celý grantový príspevok, to isté platí aj v prípade nesplnenia podmienok Erasmus študentskej mobility stanovených Európskou komisiou.

Ak  sa  študent  vzdá  účasti  na  Erasmus+  mobilite- štúdium z akýchkoľvek príčin  po nominácii fakultou, je povinný promptne túto skutočnosť oznámiť OMM formou Čestného vyhlásenia a informovať   o   tejto    skutočnosti   partnerskú   univerzitu,   na   ktorú   bol   nominovaný a garanta programu na domácej fakulte.

Ďalšie podmienky programu Erasmus+ mobilita - štúdium

Všeobecne  záväzné  podmienky pre  uchádzačov  o mobilitný  výmenný  program  Erasmus+
–  mobilita  štúdium  stanovuje  Národná  kancelária  Programu  celoživotného  vzdelávania SAAIC na základe všeobecne záväzných platných dokumentov schválených Európskou komisiou. Bližsie informácie môžete nájsť TU.

V podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave si každá fakulta môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami programu Erasmus+ stanovenými Európskou komisiou.

Erasmus+ mobility štúdium sa môžu zúčastniť len tí študenti, ktorí majú riadne ukončený 1. ročník 1.  stupňa vysokoškolského štúdia.  Výberového konania sa  však  môžu  zúčastniť  aj študenti 1. ročníka    (I. stupňa vysokoškolského štúdia), nakoľko je reálny predpoklad, že v čase realizácie študentskej mobility už budú spĺňať hore uvedenú podmienku.

Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility– štúdium jedenkrát na každom stupni vysokoškolského štúdia. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Výberové konanie je platné na nasledujúci akademický rok.

Sadzby grantových príspevkov na mobilitu študentov v programe Erasmus+ (stanovené Národnou agentúrou jednotne pre všetky VŠ v SR)

1. skupina - 490€/mesiac

Krajiny s vysokými životnými nákladmi:

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

2. skupina - 420€/mesiac

Krajiny so strednými životnými nákladmi:

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko

3. skupina - 350€/mesiac

Krajiny s nízkymi životnými nákladmi:

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Macedónsko


 

Študenti poberajúci sociálne štipendium:

Účastníci mobility majú nárok na ďalší príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 150 €/mesiac.

Potrebné dokumenty:

-    Žiadosť o pridelenie sociálneho štipendia

-    Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia v čase absolvovania mobility 

V prípade, ak je študent držiteľom preukazu ZŤP, môže tiež požiadať o špeciálny grantový príspevok nad úroveň grantového príspevku na mobilitu. Bližšie informácie budú študentom poskytnuté po oficiálnej nominácii prostredníctvom e-mailu.Formuláre a dokumenty ERASMUS+ mobilita - štúdium

Kontakty

Nominácie/vyslanie ERASMUS+

Poistenie

Pri dlhodobom vycestovaní do zahraničia, ale treba rátať s možnými problémami a preto je rozumné sa proti nim radšej poistiť. Pre študentov, ktorí cestujú na študijný pobyt alebo stáž do zahraničia ponúkame možnosť uzatvoriť online poistenií:

Prečo sa takto rozhodnúť ?

Čo robiť v prípade záujmu ?
Stačí si kliknúť na stránku www.rmcslovakia.sk a vyplniť krátky formulár so základnými údajmi o poisťovanej osobe a pobyte a počkať na spätný email (do 48 hodín).

Všeobecne záväzné podmienky pre uchádzačov o mobilitný výmenný program Erasmus+
– mobilita štúdium stanovuje Národná kancelária Programu celoživotného vzdelávania SAAIC na základe všeobecne záväzných platných dokumentov schválených Európskou komisiou( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm).

V podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave si každá fakulta môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami programu Erasmus+ stanovenými Európskou komisiou.

Erasmus+ mobility štúdium sa môžu zúčastniť len tí študenti, ktorí majú riadne ukončený 1. ročník 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Výberového konania sa však môžu zúčastniť aj študenti 1. ročníka (I. stupňa vysokoškolského štúdia), nakoľko je reálny predpoklad, že v čase realizácie študentskej mobility už budú spĺňať hore uvedenú podmienku.
Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility– štúdium jedenkrát na každom stupni vysokoškolského štúdia. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Výberové konanie je platné na nasledujúci akademický rok.

 

Erasmus charta studenta