Virt

Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity Bratislave

Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity Bratislave

spolufinancovaný  fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný  program

2620002 OP Výskum a vývoj

Prioritná  os

5  Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kód výzvy

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

ITMS

26250120043

Časový rámec realizácie projektu

07/2010 – 09/2013

Webová  stránka projektu

http://www.euba.sk/verejnost/projekty-financovane-zo-strukturalnych-fondov-eu/virt

  

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“

Európska únia EFRR       Operačný program Výskum a Vývoj       Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

Úvod

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Dňom 26. mája 2010 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave" uzatvorená medzi Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom modernizácie vzdelávacieho zariadenia Virt. S globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách" súvisí tento cieľ tak, že rovnako, ako globálny cieľ OP VaV smeruje ku skvalitneniu infraštruktúry vysokých škôl (v prípade predkladaného projektu ide o infraštruktúru Ekonomickej univerzity v Bratislave, vzdelávacie zariadenie vo Virte, okres Komárno).

 

Základné informácie

 

Názov projektu

Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity Bratislave

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO
ITMS 26250120043
Časový rámec realizácie projektu 07/2010 – 09/2013
Kontaktná  osoba pre projekt

Ing. Helena Kuchyňková, projektový manažér
helena.kuchynkova@euba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
02/67295360

 

 

Ciele projektu

Strategický  cieľ projektu

Cieľom projektu je „Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom modernizácie vzdelávacieho zariadenia Virt". Predstavuje interpretáciu cieľa výzvy pre aktuálne potreby Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu je nevyhnutné skvalitnenie infraštruktúry, ktorá je v súčasnosti v stave neumožňujúcom moderné vzdelávanie (nevhodný technický stav, absencia IKT).

Špecifické ciele projektu

Komplexná rekonštrukcia hlavnej budovy vzdelávacieho zariadenia Virt, vrátane zabezpečenia bezbariérového prístupu a vybudovanie IKT infraštruktúry tohto vzdelávacieho zariadenia.

Funkčnou náplňou vzdelávacieho zariadenia bude vytvorenie optimálnych podmienok pre vzdelávanie zamerané na využívanie IKT technológií. Zariadenie bude slúžiť na usporadovanie seminárov, školení a kurzov s využitím podpory IKT, doplnené možnosťou športového vyžitia na existujúcom vybavení areálu. Ubytovacie kapacity s kompletným servisom budú umožňovať optimálne zorganizovanie viacdenných programov a sústredení.

 

Výdavky projektu

Schválená výška NFP 5 445 780,08 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 5 732 400,09 EUR.

 

 • Dňa 23.11.2011 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP kde bola upravená výška oprávnených výdavkov projektu na 4 375 011,50 EUR.

 • Dňa 1.3.2012 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP s výškou oprávnených výdavkov projektu 4 375 011,50 EUR.

 • Dňa 28.5.2012 bol uzatvorený Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 

 • Dňa 18.6.2012 bol uzatvorený Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 • Dňa 13.7.2012 bol uzatvorený Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 • Dňa 12.2.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 • Dňa 18.6.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP 
 • Dňa 28.8.2013 bol uzatvorený Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí NFP NFP kde bola upravená výška oprávnených výdavkov projektu na 3 962 974,36 EUR.
 

Miesto realizácie

VIRT – vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave
Okres Komárno, Nitriansky kraj
 

Aktivity projektu

Názov špecifického cieľa projektu:

 

1Komplexná rekonštrukcia hlavnej budovy vzdelávacieho zariadenia Virt vrátane zabezpečenia bezbariérového prístupu
aktivita 1.1 Realizácia stavebných prác

 

 • 4.11.2010 Podpísaná zmluva o dielo na realizáciu projektovej dokumentácie stavby "Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte". Realizačná projektová dokumentácia dodaná do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.
 • 2.2.2011 Dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Modernizácia vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave vo Virte" vrátane slaboprúdu, rozpočtovej časti a výkazov výmer na základe zmluvy o dielo č. 00012/2010
 • 18.2.2011 Dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Modernizácia vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave vo Virte" - vodovodná prípojka, komunikácie, technológia kuchyne vrátane rozpočtovej časti a výkazov výmer na základe zmluvy o dielo č. 00026/2010
 • 15.4.2011 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 02921 - MSP Vestník č. 74/2011 na realizáciu stavby "Virt  - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vestnik?date=2011-04-15&from=Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/23031
 • 4.8.2011 Podpísaná zmluvy na zhotovenie diela podľa objektovej skladby realizačnej projektovej dokumentácie "Virt  - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave" so zhotoviteľom ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
 • 16.9.2011 zahájenie výstavby objektu "Virt  - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave"
 • 25.6.2012 ukončenie stavebnej časti projektu a zahájenie kolaudačného konania.
 • 24.9.2012 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby "Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave - Virt"

 

2.  Vybudovanie IKT infraštruktúry vzdelávacieho zariadenia vo Virte
aktivita 2.1 Zabezpečenie IKT infraštruktúry

 

 • 1.2.2011 - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky - Vybudovanie IKT infraštruktúry vzdelávacieho zariadenia vo Virte (Vestník č. 21/2011)
 • 3.3.2011 - súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 43/2011)
 • 15.8.2011 - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (Vestník číslo 158/2011) na predmet zákazky - dodávka, inštalácia, montáž: serverov, databázového systému, informačného systému podniku, dátového analytického systému, process management systému, racku, serverov chassis, diskových polí, swich 20 portov, swich 24 portov, zálohovacej mechaniky, záložných zdrojov, servisného notebooku, ethernet swichov, počítača, dataprojektorov, tlačiarne v rámci projektu Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • 12.5.2012 - zverejnenie predbežného oznámenia na predmet zákazky "Vybudovanie IKT infraštruktúry vzdelávacieho zariadenia vo Virte" (Vestník č. 91/2012)
 • Dňa 21.6.2013 boli podpísané zmluvy na dodávku IKT nasledovne:
     

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/66/2013, Dodatok č. 1 zo dňa 13.8.2013

Dodávateľ

EXE s.r.o.

Názov predmetu dodávky

Dodávka serverov, racku, server, chassis, diskových polí, switchov, zál. mech., zál. zdrojov, serv.notebooka a ethernet switchov.

Cena s DPH

492 500,00 €

Cena bez DPH

410 416,66 €

 

 

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/67/2013, dodatok č. 190015/68/2013

Dodávateľ

GRATEX International, a.s.

Názov predmetu dodávky

Dodávka software - databázový systém ORACLE

Cena s DPH

724 500,00 €

Cena bez DPH

603 750,00 €

 

 

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/71/2013, dodatok č. 190015/72/2013

Dodávateľ

Delicom, s.r.o.

Názov predmetu dodávky

Dodávka software – dátový analytický systém SAS

Cena s DPH

572 400,00 €

Cena bez DPH

477 000,00 €

 

 

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/74/2013, dodatok č. 190015/75/2013, Dodatok č. 2 zo dňa 13.8.2013

Dodávateľ

Delicom, s.r.o.

Názov predmetu dodávky

Dodávka poč. zostáv, datavideoprojektorov a multifunkčných farebných laserových

Cena s DPH

64 180,00 €

Cena bez DPH

53 483,33 €

 

 

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/73/2013

Dodávateľ

Delicom, s.r.o.

Názov predmetu dodávky

Dodávka software – process management systém ARIS

Cena s DPH

465 999,99 €

Cena bez DPH

388 333,33 €

   

Zmluva podpísaná 21.6.2013 č. 190015/69/2013, dodatok č. 190015/70/2013

Dodávateľ

Delicom, s.r.o.

Názov predmetu dodávky

Dodávka software - informačný systém podniku SAP

Cena s DPH

189 648,00 €

Cena bez DPH

158 040,00 €