Veda, výskum a doktorandské štúdium na fakultách

Národohospodárska fakulta


Vedeckovýskumná činnosť NHF EU v Bratislave sa prioritne orientuje na aktuálne ekonomické problémy rozvoja hospodárstva Slovenska a EÚ, ako aj na vybrané globálne problémy svetovej ekonomiky,  a to tak v rovine ekonomickej teórie, ako aj aplikovaného výskumu. Základným cieľom vedeckovýskumnej činnosti na fakulte je nezávislá vedecká a bádateľská práca spojená s výučbou v jednotlivých študijných odboroch. Vedeckovýskumná činnosť sa transformuje na neoddeliteľnú súčasť práce každého vysokoškolského učiteľa, jeho kvalifikačného rastu a súčasne je zdrojom finančných prostriedkov pre fakultu. Študijné programy doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave sú orientované na prepájanie hlbokých teoretických znalostí ekonomickej vedy a následnú aplikáciu získaných poznatkov pri riešení konkrétnych problémov ekonomík hlavne z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, financií a bankovníctva, verejnej správy a regionálneho rozvoja, ako aj z oblasti poisťovníctva. Absolventi doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave sa uplatnia vo domácich a medzinárodných výskumných ústavoch, v popredných orgánoch štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, vo verejných a súkromných finančných inštitúciách ako aj v ďalších medzinárodných organizáciách.

Kontakt:
Ing. Zuzana BRINČÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
veda.nhf@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1298      

Ing. Katarína Ondrejíčková
referentka pre vedeckú činnosť
ondrejic@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1173      

Mgr. Michaela Pikulíková
referentka pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť
michaela.pikulikova@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1273      
 
Ing. Valéria Dziurová
referentka pre vedeckú činnosť
valeria.dziurova@euba.sk
Tel. č. :  02/6729 1293    

 

Obchodná fakulta

Doktorandské štúdium na Obchodnej fakulte je akreditované v nasledujúcich programoch: Marketingový a obchodný manažment, Ekonomika obchodu a služieb, Manažment medzinárodného podnikania a Svetová ekonomika. Absolventi týchto programov získajú najnovšie poznatky z relevantných oblastí ekonomickej vedy a metód ich praktického uplatnenia.
Vedecká orientácia Obchodnej fakulty je zameraná na relevantné problémy z oblasti medzinárodného obchodu, marketingu, cestovného ruchu a služieb. Hlavným cieľom je rozvoj partnerstva vo výskumnej činnosti, internacionálneho a interdisciplinárneho prístupu vo výskume.


Kontakt:
doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
veda.of@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1110      

Katarína Francová
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
katarina.francova@euba.sk
Tel.č.:  02/6729 1160      

Renáta Malinová
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
malinova@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1113      

Ing. Beata Pellerová
referentka pre výskum
pellerov@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 1215      

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vychováva absolventov doktorandského štúdia orientovaných na prácu so všetkými druhmi ekonomických a sociálnych informácií spojených s ich získavaním, vytváraním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov. Fakulta hospodárskej informatiky ponúka doktorandské štúdium v týchto študijných programoch: Účtovníctvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum. V rámci systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku sú študijné programy 3. stupňa štúdia na FHI unikátne a dajú sa študovať len na tejto fakulte. Svojím obsahom sú kompatibilné s podobnými študijnými programami na zahraničných univerzitách a vysokých školách (viac informácií na: www.fhi.sk).

Kontakt:
doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
veda.fhi@dec.euba.sk
Tel.č.:02/6729 5723      


Ing. Daniela Drozdová
referentka pre vedu a výskum
daniela.drozdova@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5734


Lenka Kuklišová
referentka pre vedu a výskum
kuklisov@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5723      

Fakulta podnikového manažmentu

Vedeckovýskumnú činnosť  Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  je možné v súčasnosti syntetizovať do týchto základných oblastí:

  • Výskum podnikania a podnikového hospodárstva, definovanie a analýzy pozitív a negatív zmien podnikateľského prostredia súvisiacich s integráciou SR do EÚ, zvyšovanie konkurenčnej schopnosti a exportnej výkonnosti slovenských podnikov.
  • Výskum strategického, operačného a personálneho manažmentu, manažmentu výroby logistiky, informačného manažmentu a riešenia špecifických problémov ekonomiky a manažmentu.
  • Oblasť výskumu podnikových financií a finančného manažmentu.

 
Na tieto oblasti sú zamerané aj podávané grantové projekty VEGA a ostatné projekty.
Fakulta zabezpečuje doktorandské štúdium  a habilitačné a inauguračné konanie a v týchto študijných odboroch:
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku,
3.3.13 Finančný manažment, študijný program Finančný manažment podniku.

Kontakt:
doc. Ing. Miroslav TÓTH, PhD.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
veda.fpm@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5635      

Ing. Ľudmila Lulkovičová
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
lulkovic@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5531      

Fakulta medzinárodných vzťahov


Fakulta medzinárodných vzťahov orientuje svoju vedecko-výskumnú činnosť najmä na riešení otázok spojených s procesom globalizácie a európskej integrácie v ekonomickej i politickej oblasti (problém migrácie, interkulturality, medzinárodné práva,...). Zvýšená pozornosť je venovaná aj skúmaniu súčasných trendov vo vývoji medzinárodných vzťahov a v ich rámci aj medzinárodných ekonomických vzťahov a ich dopadu na pozíciu a rolu SR v nich. Vzhľadom na zameranie výskumu má výskum interdisciplinárny charakter. Do vedeckého výskumu fakulty sú zapájaní aj doktorandi študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy, najmä tí, ktorí študujú v internej forme. Cieľom je pripraviť vysokokvalifikovaného odborníka, ktorý je schopný riešiť zložité teoretické a praktické problémy z danej oblasti.

Kontakt:
doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
lubomir.cech@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5421    

Mgr. Renáta Balcová
referentka pre doktorandské štúdium
balcova@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5477      

Mgr. Eva Vlková
referentka pre vedu, výskum a sociálne záležitosti
eva.vlkova@euba.sk
Tel.č.: 02/6729 5456  

Fakulta aplikovaných jazykov

Vedeckovýskumná Fakulty aplikovaných jazykov sa zameriava na tieto hlavné ciele: rozvíjanie teoretickej bázy lingvistických, literárnovedných, translatologických a kulturologických disciplín, aplikáciu teoretických poznatkov v práci s odborným textom, prípravu učebných pomôcok (vrátane multimediálnych programov) zodpovedajúcich európskemu štandardu.
V oblasti základného výskumu sa vedeckovýskumné aktivity fakulty zameriavajú najmä na rozvíjanie pojmov a kategórií disciplín študijného programu “Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia”  na základe najnovších vedeckých poznatkov a v súlade so súčasnými tendenciami v týchto vedných disciplínach.
V aplikovanom výskume sa zameriava vedeckovýskumná činnosť na fakulte na aplikáciu teoretických poznatkov na prácu s textom, na analýzu a interpretáciu textu ako aj na recepciu a tvorbu textu. V tomto smere má kľúčové postavenie ekonomický text. Z hľadiska didaktiky sa aktivity fakulty orientujú na rozvíjanie komunikačnej kompetencie v zmysle odporúčaní Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ako aj s ohľadom na uplatnenie absolventov Fakulty aplikovaných jazykov na trhu práce. K špecifickým oblastiam aplikovaného výskumu patrí aj problematika európskej jazykovej politiky, jazykovej kultúry, lingvodidaktické aspekty komunikácie v akademickej a profesijnej sfére ako aj elektronické vzdelávanie.

Kontakt:
PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu
veda.faj@euba.sk
Tel. č.:02/6729 5230

Mgr. Ivana Pifková
referentka pre vedu a výskum
ivana.pifková@euba.sk
Tel. č.: 02/6729 5229 

Zuzana Bihariová
knihovníčka
zuzana.bihariova@euba.sk
Tel. č.:02/6729 5216

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Základný profil výskumnej činnosti na Podnikovohospodárskej fakulte vychádza z potrieb implementácie najnovších poznatkov v odbore Ekonomika a manažment podniku do podnikovohospodárskej praxe. Dôraz sa kladie na vytváranie intenzívnejších väzieb medzi teóriou a praxou.  Pravidelne organizujeme medzinárodné vedecké konferencie, na ktorých majú možnosť vystúpiť poprední zahraniční odborníci, zástupcovia podnikov z hospodárskej praxe, pedagogickí pracovníci, ale rovnako aj mladí vedeckí pracovníci. Snahou fakulty je klásť dôraz na kvalitatívne kritériá vedecko-publikačných výstupov s bohatším zastúpením najmä zahraničných impaktovaných časopisov.

Kontakt:
doc. JUDr. Ing. Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
aneta.bobenic-hintosova@euke.sk
Tel.č.: 055/722 3280     

Natália Šmídtová
referentka pre doktorandské štúdium
smidtova@euke.sk
Tel.č.: 055/722 3267      

Erika Kiššová
referentka pre vedu a vyskum
kissova@euke.sk
Tel.č.: 055/722 3283