Projekty a granty


PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH NA EU V BRATISLAVE:

Informácie o projektoch KEGA, VEGA, 6.a 7. rámcového programu


KEGA:


APVV:


 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia: