Akademické kvalifikácie

Legislatíva

Interná smernica č. 9/2016 Zásady hodnotenia výskumných pracovníkov EU v Bratislave vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


Interná smernica č. 7/2016 - „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti výskumných pracovníkov EU v Bratislave“ vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“


Interná smernica č. 1/2016 - „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent“


Interná smernica číslo 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Prílohy k internej smernici číslo 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave - príloha k internej smernici číslo 4/2014 - Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Interná smernica číslo 10/2014 - Zásady uvoľnenia pedagogických zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh

 

Príloha k IS 10/2014

 

Interná smernica číslo 9/2014 - Etický kódex vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Študijné odbory, v ktorých má EU v Bratislave oprávnenie habilitovať docentov a navrhovať vymenovanie profesorov

 

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov vyhláška MŠ SR č. 6/2005

 

Vyhláška č. 457/2012 MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogickych titulov docent a profesor

 

Vzor profesijného životopisu podľa vyhlášky č. 6/2005

 

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesora


Zákon č. 5/2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

 

Interná smernica číslo 6/2014 Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z "Fondu rozvoja vedy"

 

Doc., Prof., Prof.emeritus., hosť prof.

Prehľad udelených hodností doc. a prof. na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Zásady udeľovania čestného titulu profesor emeritus na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Prehľad udelených titulov "emeritný profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii "hosťujúci profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave


Podľa zákona č. 363/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 7 a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor bol udelený vedecko-pedagogický titul:

Prezident SR vymenoval
za profesorov:

 

s účinnosťou od 9. novembra 2016

 • doc. Ing. Evu HANULÁKOVÚ, PhD. v študijnom odbore: 3.3.10 Obchod a marketing

s účinnosťou od 16. mája 2016

 • doc. Mgr. Juraja PEKÁRA, PhD. v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

s účinnosťou od 24. novembra 2015

 • doc. Dr. Ing. Annu POLEDNÁKOVÚ v študijnom odbore: 3.3.13 Finančný manažment

s účinnosťou od 2. júna 2015

 • doc. Ing. Miloša TUMPACHA, PhD. v študijnom odbore: 3.3.12 Účtovníctvo

s účinnosťou od 26. mája 2014

 • doc. Ing. Štefana ČARNICKÉHO, PhD. v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Dr. Ing. Menbereho Workieho TIRUNEHA, PhD. v študijnom odbore: 3.3.1 Národné hospodárstvo

s účinnosťou od 26. novembra 2013

 • doc. Ing. Pavla OCHOTNICKÉHO, CSc. v študijnom odbore: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • doc. Ing. Jozefa TVRDOŇA, PhD. v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória 

 

s účinnosťou od 5. marca 2013

 • doc. Ing. Helenu MAJDÚCHOVÚ, CSc. v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Ing. Petra MARKOVIČA, PhD. v študijnom odbore: 3.3.13 Finančný manažment
 • doc. PhDr. Jána LIĎÁKA, CSc. 3.1.5 Medzinárodné vzťahy              Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

s účinnosťou od 17. septembra 2012

 • doc. Ing. Anettu ČAPLÁNOVÚ, PhD.  v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória

s účinnosťou od 10. júla 2012

 • doc. Ing. Magdalénu PŘÍVAROVÚ, CSc. v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória
 • doc. Ing. Petra STANĚKA, CSc. v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória

 

s účinnosťou od 28. novembra 2011

 • doc. RNDr. Ľudovíta PINDU, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • doc. RNDr. Katarínu SAKÁLOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

s účinnosťou od 24. januára 2011

 • doc. Ing. Ivana BREZINU, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum
 • doc. Ing. Vandu LIESKOVSKÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Ing. Miroslava MAJTÁNA, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Ing. Evu MUCHOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória
 • doc. RNDr. Evu RUBLÍKOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • doc. Ing. Bohuslavu MIHALČOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.1.14 Sociálna práca, Katolícka univerzita v Ružomberku

s účinnosťou od 28. júna 2010

 • doc. Ing. Evu HORVÁTOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • doc. Ing. Valériu MICHALOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.10 Obchod a marketing

s účinnosťou od 25. januára 2010

 • doc. Ing. Viktóriu BOBÁKOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Ing. Elenoru FENDEKOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 1. júla 2009

 • doc. Ing. Boženu HRVOĽOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.13 Finančný manažment
 • doc. JUDr. Ľudmilu NOVACKÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
 • doc. PhDr. Miroslavu SZARKOVÚ, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • doc. Ing. Elenu ŽÁRSKU, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.1 Národné hospodárstvo

s účinnosťou od 20. januára 2009

 • doc. Ing. Ľuboslava SZABA, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 12. mája 2008

 • doc. Ing. Vladimíra GONDU, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.3 Ekonomická teória
 • doc. Ing. Annu SCHULTZOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie

s účinnosťou od 26. júna 2007

 • doc. Ing. Ferdinanda DAŇA, CSc.
  v študijnom odbore: 3.3.10 Obchod a marketing
 • doc. RNDr. Vieru PACÁKOVÚ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum
 • doc. Ing. Vojtecha STANEKA, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • doc. Ing. Milana TEREKA, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

Bol udelený vedecko-pedagogický titul Docent:

 

s účinnosťou od 15. mája 2016

 • Ing. Kataríne BELANOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.6  Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ing. Martinovi LÁBAJOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.3 Ekonomická teória

 s účinnosťou od 15. decembra 2015 

 • Ing. Jane PÉLIOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.6  Financie, bankovníctvo a investovanie

s účinnosťou od 1. novembra 2015 

 • Ing. Monike MATUŠOVIČOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.10  Obchod a marketing 

s účinnosťou od 15. októbra 2015

 • Ing. Nore GRISÁKOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16  Ekonomika a manažment podniku 

s účinnosťou od 1.augusta 2015

 • Ing. Ľubici KNOŠKOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing 
 • Ing. Ľudmile VELICHOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • Mgr. Vladimírovi MUCHOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ing. Ivane MIŠÚNOVEJ HUDÁKOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Jurajovi MIŠÚNOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 1. apríla 2015

 • Ing. Andrejovi MIKLOŠÍKOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing 
 • Ing. Eduardovi HYRÁNEKOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.13 Finančný manažment 
 • Ing. Mgr. Gabriele DUBCOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Eve MANOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
 • Ing. Michalovi STRIČÍKOVI, PhD. pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Viere RUŽEKOVEJ, PhD. pre študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

s účinnosťou od 1. januára 2015

 • Ing. Silvii MEGYESIOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Štefanovi ŽÁKOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing 

s účinnosťou od 1. novembra 2014

 • Ing. Jitke MELUCHOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo

s účinnosťou od 1. augusta 2014

 • Ing. Karolovi SZOMOLÁNYIMU, PhD. pre študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum
 • Ing. Michaele CHOCHOLATEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

s účinnosťou od 1. mája 2014

 • Ing. Anite ROMANOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Silvii ŠIPIKALOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • Ing. Tomášovi VÝROSTOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.03.2014

 • Ing. Zuzane ČIČKOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.25  Ekonometria a operačný výskum
 • Ing. Ľubici SIPKOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.24  Kvantitatívne metódy v ekonómii 

s účinnosťou od 01.01.2014

 • RNDr. Viere LABUDOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ing. Petrovi SIKOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • Ing. Eduardovi BAUMÖHLOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.07.2013

 • Mgr. Elene KAŠŤÁKOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

s účinnosťou od 01.06.2013

 • JUDr. Ing. Anete BOBENIČ HINTOŠOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • Ing. Jane CZILLINGOVEJ, CSc. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • RNDr. Zuzane HAJDUOVEJ, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.04.2013

 • Mgr. Miroslavovi ŠIPIKALOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória

s účinnosťou od 01.02.2013

 • Ing. Petrovi KARDOŠOVI, PhD. pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.01.2013

 • Ing. Rajmundovi MIRDALOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória

s účinnosťou od 01.11.2012

 • Ing. Martinovi LUKÁČIKOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

s účinnosťou od 01.09.2012

 • Ing. Miroslavovi TÓTHOVI, PhD.
  pre študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.06.2012

 • Ing. Márii VOJTKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

s účinnosťou od 01.02.2012

 • Ing. Dane BENEŠOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
 • Ing. Milanovi ORESKÉMU, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
 • Ing. Ľubošovi PAVELKOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie 

s účinnosťou od 01.01.2012

 • Ing. Viere KUBIČKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
 • Ing. Anne MICHÁLKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing

s účinnosťou od 01.10.2011

 • Ing. Nadežde JANKELOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 01.08.2011

 • Ing. Štefanovi REHÁKOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória

s účinnosťou od 01.07.2011

 • Ing. Salehovi Mothanovi OBADIMU, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

s účinnosťou od 01.06.2011

 • Ing. Ľubomíre GERTLER, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ing. Jane KUBICOVEJ, PhD., MBA
  pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie

s účinnosťou od 1.2.2011

 • Ing. Pavlovi KITOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
 • PhDr. Márií ANTALOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo 
 • Ing. Jane MIKÓCZIOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie

s účinnosťou od 01.12.2010

 • Mgr. Jurajovi PEKÁROVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

s účinnosťou od 1.4.2010

 • Mgr. Erikovi ŠOLTÉSOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

s účinnosťou od 1.7.2009

 • Ing. Petrovi MESÁROŠOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

s účinnosťou od 1.5.2009

 • Ing. Mgr. Zuzane JUHÁSZOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo

s účinnosťou od 1.2.2009

 • Ing. Bc. Denise BÁRÁŇOVEJ - ČIDEROVEJ, PhD., M. A.
  pre študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
 • Ing. Márií TAJTÁKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing

s účinnosťou od 1.11.2008

 • Dr. Ing. Menbere Workie TIRUNEHOVI, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovnictvo a investovanie

s účinnosťou od 1.9.2008

 • Ing. Erike PASTORÁKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovnictvo a investovanie
 • Ing. Ivete PAUHOFOVEJ, CSc.
  pre študijny odbor 3.3.1 Národne hospodárstvo

s účinnosťou od 1.5.2008

 • PhDr. Oľge PLÁVKOVEJ, CSc.
  pre študijný odbor: 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

s účinnosťou od 1.6.2008

 • Ing. Milošovi TUMPACHOVI, PhD.
  pre študijný odbor: 3.3.12 Účtovníctvo

s účinnosťou od 1.12.2007

 • Ing. Jane KOTLEBOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ing. Danielovi STAVÁREKOVI, Ph.D.
  pre študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Mgr. dr. Helene KOŚCIELNIAK
  pre študijný odbor: 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

s účinnosťou od 1.10.2007

 • RNDr. Alžbete IVANIČKOVEJ, CSc.
  pre študijný odbor: 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • Ing. Emílii ZIMKOVEJ, PhD.
  pre študijný odbor: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie

s účinnosťou od 1.7.2007

 • RNDr. Valéria SKŘIVÁNKOVÁ, CSc.
 • v študijnom odbore: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

s účinnosťou od 1.4.2007

 • Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.1 Národné hospodárstvo
 • Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.
  v študijnom odbore: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., MBL-HSG (rodená Mogyorosiová)
  v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie