Veda a výskum

Výskum - kľúčová priorita univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje najväčšie centrum univerzitného výskumu v oblasti ekonómie a manažmentu na Slovensku. Výskumná činnosť patrí ku kľúčovým aktivitám univerzity. Rozvoj kvalitného základného a aplikovaného výskumu je strategickou prioritou univerzity a súčasne aj nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania univerzitného typu.

Vedeckí pracovníci univerzity sa každoročne podieľajú na riešení projektov mnohých domácich a zahraničných grantových schém. Z domácich grantových schém sa zameriavajú najmä na projekty VEGA, KEGA a APVV, ale i ďalšie. Medzi najvýznamnejšie medzinárodné projekty riešené vedeckými pracovníkmi jednotlivých fakúlt EU v Bratislave v poslednom období možno zaradiť napr. nasledovné projekty:

 • Regionálne smerovanie k znalostnej ekonomike: dynamický model (EURODITE),
 • Teritoriálny rozmer inovácií a znalostnej ekonomiky (ESPON KIT),
 • Veda a technologický výskum v ekonomike založenej na znalostiach (STRIKE),
 • Kam smeruje Európa? (QuoVadisEuropa?).

Medzi významné aktivity v oblasti výskumu patrí tiež zriadenie Centra excelentnosti v septembri 2010 v rámci projektu „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí", ktorého riešiteľským pracoviskom je Národohospodárska fakulta EU v Bratislave. Projekt bude ukončený v auguste 2013.

Vedecké výstupy tvorivých pracovníkov univerzity sú prezentované v mnohých publikáciách vo vedeckých časopisoch i monografiách, na medzinárodných vedeckých konferenciách, seminároch a workshopoch na Slovensku i v zahraničí. Na univerzite pravidelne vychádza niekoľko vedeckých časopisov, ktoré slúžia ako priestor na prezentovanie vedeckých výstupov pracovníkov univerzity, ale aj vedcov z iných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí.

Prepojenie s praxou prostredníctvom aplikovaného výskumu

Aplikovaný výskum na Ekonomickej univerzite v Bratislave je založený na spolupráci s inštitúciami verejného sektora (napr. ministerstvami), súkromnými inštitúciami a firmami.

Najmä výskum v nasledovných oblastiach má významne aplikovaný charakter:

 • znalostná ekonomika, inovácie, zdroje ekonomického rastu a konkurencieschopnosti,
 • globalizácia, finančné trhy a medzinárodný obchod,
 • zamestnanosť a nepružnosti trhu práce, systémy sociálneho zabezpečenia, ekonómia riadenia a regulácia finančných trhov,
 • manažment firmy v podmienkach globalizácie.

Pracoviská univerzity sa zapájajú aj do konzultačnej činnosti pre verejnú správu a súkromný sektor. Ide buď o aktivity na objednávku, výskum uskutočňovaný formou podnikateľskej činnosti, resp. formou priameho zadania. Ako príklady riešenia týchto foriem výskumnej činnosti na univerzite možno uviesť projekt „IBM InnovativeWorkplaceforDoctoralStudents", alebo spolupráca pri spracovaní vedeckej štúdie pre vládu SR „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030".

Vedecký potenciál a kvalitná výskumná infraštruktúra

Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje kvalifikovaným vedeckým potenciálom, viac ako 80% jej pracovníkov tvoria profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.

Univerzitné pracoviská sú vybavené modernou výskumnou infraštruktúrou, napr. najnovším ekonomickým software, prístupom k medzinárodným elektronickým databázam vedeckých článkov a dát, v rámci Slovenskej ekonomickej knižnice najväčšou zbierkou ekonomickej literatúry na Slovensku.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobia v oblasti výskumu popri jednotlivých fakultách aj dve špecializované výskumné pracoviská:

 • Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM),
  ktorého primárnym cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na univerzite,
 • Národné centrum európskych a globálnych štúdií (NCEGŠ),
  ktoré sa zameriava na podporu transferu invencií a kreativity do praxe s dôrazom na výskum v oblasti európskych a globálnych štúdií.

EU v Bratislave sa svojimi súčasnými aktivitami zameriava na rozvoj medzinárodnej spolupráce vo výskume a lepšie etablovanie výskumnej činnosti jej tvorivých pracovníkov v európskom výskumnom priestore prostredníctvom prezentácií na zahraničných vedeckých konferenciách, publikovania vedeckých statí v zahraničných vedeckých časopisoch a zapájaním sa do medzinárodných riešiteľských tímov.
Veda, výskum a doktorandské štúdium na fakultách