Útvary riadené prorektorkou pre vedu a doktorandské štúdium

ilustrácia 1. strany obalu časopisu Economic Review / Ekonomické Rozhľady - vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave indexovaný v databázach EconBiz/Econis, ISSN 0323-262X, EV 4393/11Ekonomické rozhľady

Ekonomické rozhľady je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska  a zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium.

 

viac

Ústav ekonómie a manažmentu

Ústav je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktoré má prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Zabezpečuje dva druhy úloh:

a) základné úlohy - vo výskumnej oblasti

b) podporné úlohy - v informačnej, dokumentačnej, koordinačnej a komunikačnej oblasti

 

viac 

Národné centrum európskych a globálnych štúdií

 

 

Veda a výskum

Výskum - kľúčová priorita univerzity

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje najväčšie centrum univerzitného výskumu v oblasti ekonómie a manažmentu na Slovensku. Výskumná činnosť patrí ku kľúčovým aktivitám univerzity. Rozvoj kvalitného základného a aplikovaného výskumu je strategickou prioritou univerzity a súčasne aj nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania univerzitného typu.


Vedeckí pracovníci univerzity sa každoročne podieľajú na riešení projektov mnohých domácich a zahraničných grantových schém. Z domácich grantových schém sa zameriavajú najmä na projekty VEGA, KEGA a APVV, ale i ďalšie.

 

viac