Legislatíva

Interná smernica číslo 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Manuál E-prihláška III stupeň

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave

platné pre študentov prijímaných od 1.9.2016

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave
platné pre študentov prijímaných pred 1.9.2012

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave

platné pre študentov prijímaných od 1.9.2012

Dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou
interná smernica č.7/2009

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018

Usmernenie k postupu fakúlt EU v Bratislave pri príprave komplexnej akreditácie doktorandských študijných programov - kreditový systém

usmernenie pre fakulty

Spoločné zásady v oblasti štruktúry a hodnotenia 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave


Vydávanie osvedčení o oprávnení používať akademický titul „PhD“ absolventom vedeckej výchovy pred účinnosťou zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
interná smernica rektora EU z 3. 12. 2007

Akreditované študijné odbory a študijné programy doktorandského štúdia na EU v Bratislave

Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na EU v Bratislave

 

Interná smernica číslo 6/2014 Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z "Fondu rozvoja vedy"