Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie návrhov projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 1. februára 2017.

Usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.Usmernenie k podávaniu správ o výsledkoch riešenia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na EU v Bratislave za rok 2016

Zodpovední riešitelia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2016 sú povinní predložiť správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave do 1. februára 2017.

Bližšie informácie o zasielaní správ o riešení projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2016 nájdete  TU.


 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2015 (30.09.2015)

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2015.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webstránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Výzva 


 

Výzva na predkladanie projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2015

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2015. Žiadosť o grant je možné podať na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium v termíne do 31.01.2015.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkova a doktorandov v dennej forme štúdia nájdete TU.

Usmernenie k podávaní žiadostí pre rok 2015 nájdete TU.Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2014

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

Uchádzačom môže byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky. O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu je stanovená na max. 3. mesiace.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2014.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete na internetovej stránke: http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/legislativa; resp. http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_2_2010-1112.pdf

VýzvaVýzva na predkladanie projektov mladých pre rok 2014

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2014. Žiadosť o grant je možné podať do 20.01.2014.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkova a doktorandov v dennej forme štúdia nájdete TU.


 

EDAMBA 2013

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013, ktorá sa uskutoční dňa 14. 11. 2013 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bližšie informácie o konferencii a registračný formulár nájdete na: www.euba.sk/edamba

POZVÁNKA EDAMBA 2013


Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu  z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2013

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách. Môže Vám byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky
O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu sa stanovuje na max. 3. mesiace.
Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2013.
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.
Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete TU

Výzva    Názory podporených doktorandov


Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR organizujú "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013", ktorý sa bude konať v termíne od 11. do 17.11.2013.
Zapojiť sa do "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" môžete aj prostredníctvom organizovania vlastných aktivít - sprievodných podujatí, napr. dňom otvorených dverí, prednáškou, seminárom, prezentáciou, konferenciou, workshopom, besedou, výstavou a pod.
Každé Vami organizované podujatie je potrebné zverejniť aj na stránke: www.tyzdenvedy.sk . Každé sprievodné podujatie dané na uvedenú webovú stránku bude oficiálne zaradené do programu "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" a informáciu o ňom budú prezentované vedeckej i laickej verejnosti, pričom podujatia zadané do 15.10.2013 budú zaradené do tlačenej brožúry sprievodných podujatí.
Plagát k podujatiu nájdete TU


 

AKTUÁLNE VÝZVY SEPTEMBER 2012 - DECEMBER 2012

Doplnenie výziev na podávanie žiadostí o štipendiá, vládne štipendiá európskych krajín ako aj výzvy na podávanie žiadostí granty v rámci európskych vzdelávacích inštitútov a zahraničných vysokých škôl nájdete na aktulalizovanej podstránke Veda a výskum - Aktuálne výzvy


Podpora z Fondu zahraničných mobilít doktorandov

Z Fondu zahraničných mobilít doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli pre akademický rok 2012/2013 podporené mobility nasledovných interných doktorandov:

      Ing. Ľubica Slušná - Národohospodárska fakulta / Katedra ekonomickej teórie
   Ing. Erika Dudáš Pajerská- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach / Katedra marketingu a obchodu


 

Výzva na predloženie žiadostí o finančnú podporu z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov

Fond podpory zahraničných mobilít doktorandov má za cieľ stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.


Fond je určený pre doktorandov v dennej forme štúdia a externých doktorandov, ktorí sú pracovníkmi EU v Bratislave. Žiadosť spolu s ostatnými podkladmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (miestnosť E3.27) do 30.9.2012.
Bližšie informácie sú uvedené v Internej smernici č. 2/2010 „Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu, rozdelenie a použitie finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov.
 


 

Rakúsko – štipendiá na krátkodobé pobyty – uzávierka  priebežne.

Možno ich využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami s partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Určené sú pre pedagógov, výskumníkov aj doktorandov.


 

Akcia Slovenská Republika - Rakúsko (SAIA)

Podpora je zameraná na:
1. spoluprácu mladých výskumníkov – spoločne k habilitácii
2. organizáciu školení orientovaných na doktorandov s cieľom zlepšiť ich soft skills alebo školení na odborné témy
3. organizáciu letných jazykových škôl
Zoznam oprávnených inštitúcií, pravidlá financovania a ďalšie podmienky nájdete na stránkach SAIA