Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy – štipendiá a granty

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2017 (30.09.2017)

Ekonomická univerzita v Bratislave v rokoch 2015, 2016 a 2017 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015),
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015),
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015),
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • výskumný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, v Českej republike (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Divízii ekonomických analýz a štatistiky vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na Univerzite aplikovaných vied v Ženeve, vo Švajčiarsku (2016),
 • účasť na medzinárodnej konferencii a simulácii „Young Visegrad“ vo Varšave, v Poľsku (2016),
 • študijný pobyt na Vysokej škole ekonomickej v Praze, v Českej republike (2017),
 • účasť na letnej škole na Wageningen School of Social Sciences, Wageningen University, v Holandsku (2017).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2017.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilituVýberové konanie na výskumné mobility v rámci projektu EDGE na rok 2017/2018

Vážení kolegovia, ak Vás zaujíma téma environmentálnej diplomacie a geopolitiky, ponúkame Vám príležitosť vycestovať na krátkodobé (1 - 4 týždne) a dlhodobé (1 semester) výskumné mobility na nasledujúce inštitúcie: Univerzitu v Liège a Inštitút politických vied Sciences Po v Paríži.

V prípade záujmu, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku na adresu edge@euba.sk najneskôr do 30. apríla 2017.

Mobility sú realizované v rámci projektu H2020-Twinn-2015, GA 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics.

Bližšie informácie týkajúce sa mobilít nájdete v prílohe a na http://labos.ulg.ac.be/edge/visiting-scholars/