Aktuality

770capital

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Cieľom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia (ďalej len „schéma“) je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti. Cieľom danej výzvy je predloženie zoznamu pozícií, ktoré je možné zaradiť do schémy a následne obsadiť odborníkmi (mladými odborníkmi či expertmi) zo zahraničia a zároveň aj predloženie žiadostí a projektov za účelom uchádzania sa o finančnú podporu pre inštitúciu.

Oprávnení žiadatelia

Orgány a inštitúcie verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a iné) na predkladanie zoznamu pozícií.

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie a Slovenská akadémia vied na predkladanie zoznamu pozícií a s tým súvisiacich projektov za účelom finančnej podpory pre inštitúciu. 

Termín podania žiadosti

Oprávnené subjekty predložia zoznam pozícií, ktoré považujú za relevantné pre podporu zo schémy vyplnením a zaslaním formulára žiadosti o zaradenie pracovnej pozície administrátorovi schémy. Žiadosť spolu s prílohami v listinnej i elektronickej forme je potrebné zaslať do polnoci 28. februára 2017 (utorok). Žiadosti, ktoré budú zaslané po 28. februári 2017 nebudú zohľadnené. Pri listinných žiadostiach je rozhodujúci dátum podania, t. z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezenčnej pečiatky. Na obálke vyznačte „Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia“. 

Podporované ponúkané pozície

Oprávnené subjekty môžu predkladať pozície súvisiace so schémou pre dve skupiny žiadateľov, a to pre mladých odborníkov (jednotlivci do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v zahraničí) a expertov (jednotlivci, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako desať rokov ako vysokokvalifikovaní zamestnanci). V prípade, že pozícia je zameraná na experta, môže byť predloženie pozície spojené aj s predložením projektu inštitucionálnej podpory. Pri výbere budú zohľadnené len pozície s pôsobením v Slovenskej republike a prednosť budú mať pozície na ustanovený týždenný pracovný čas.

Výška inštitucionálnej podpory

Oprávnený subjekt predkladajúci pozíciu pre experta môže získať finančnú podporu pre inštitúciu v maximálnej výške 150 000 EUR. Podpora je určená na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície a s tým spojenej podpory vo vymedzenom časovom úseku. Rozpočet projektu môže byť naplánovaný na obdobie maximálne jedného roka odo dňa začiatku riešenia projektu. Inštitucionálna podpora je založená na konkrétnom projekte danej inštitúcie, ktorý bude zverejnený. 

Podrobné informácie o danej schéme nájdete na webovej stránke:

https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx


 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2017 (31.05.2017)

Ekonomická univerzita v Bratislave v rokoch 2015 a 2016 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015),
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015),
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015),
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • výskumný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, v Českej republike (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Divízii ekonomických analýz a štatistiky vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na Univerzite aplikovaných vied v Ženeve, vo Švajčiarsku (2016),
 • účasť na medzinárodnej konferencii a simulácii „Young Visegrad“ vo Varšave, v Poľsku (2016),
 • študijný pobyt na Vysokej škole ekonomickej v Praze, v Českej republike (2017).

 

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 31.05.2017.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Plagát k výzve


Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2017 (28.02.2017)

Ekonomická univerzita v Bratislave v rokoch 2015 a 2016 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015),
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015),
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015),
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • výskumný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, v Českej republike (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Divízii ekonomických analýz a štatistiky vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na Univerzite aplikovaných vied v Ženeve, vo Švajčiarsku (2016),
 • účasť na medzinárodnej konferencii a simulácii „Young Visegrad“ vo Varšave, v Poľsku (2016),
 • študijný pobyt na Vysokej škole ekonomickej v Praze, v Českej republike (2017).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 28.02.2017.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Plagát k výzve


Výzva na predkladanie návrhov projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 1. februára 2017.

Usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2017 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.Usmernenie k podávaniu správ o výsledkoch riešenia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na EU v Bratislave za rok 2016

Zodpovední riešitelia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2016 sú povinní predložiť správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave do 1. februára 2017.

Bližšie informácie o zasielaní správ o riešení projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2016 nájdete  TU.2016 EFMD Case Writing Competition

Take the opportunity to showcase your School’s research potential and submit cases to the 2016 EFMD Case Writing Competition before 17 October 2016.

In addition to the 17 regular categories, we will have the “Best of the Best” category, to which all the winning cases from the different categories will be eligible.

All of the winning cases receive € 2000, wide visibility across the EFMD network and publication by The Case Centre.

The deadline for the submission of cases is 17 October 2016.

For more information and for submitting your case, visit the 2016 EFMD Case Writing Competition page (http://www.efmd.org/research/awards/case-writing-competition).Erasmus+ mobilita pre študentov 3. stupňa štúdia

V rámci implementácie projektu Erasmus+ spolupráca s 3. krajinami 2015 je možnosť absolvovať v akademickom roku 2016/17 študijný pobyt na nasledovných partnerských univerzitách:

 • University of Elbasan, Albánsko,
 • University Donja Gorica, Čierna Hora,
 • University of Montenegro, Čierna Hora,
 • Royal Institute of Management, Bután.

Študijné pobyty sú určené pre interných doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave po dizertačnej skúške. Primárnou náplňou študentov počas študijného pobytu bude práca na ich dizertačnom výskume. Dĺžka pobytu je 4 kalendárne mesiace.

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem vyjadrili v termíne do 31.8.2016 emailom na adrese: coopthird2015@gmail.com

Viac informácií o projekte je dostupných na web stránke projektu: http://coopthird2015.wix.com/erasmus-plus

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

Koordinátorka projektuVýzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2016 (30.09.2016)

Ekonomická univerzita v Bratislave v rokoch 2015 a 2016 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015), 
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015), 
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015), 
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Divízii ekonomických analýz a štatistiky vo Francúzsku (2016),
 • výskumný pobyt na Univerzite aplikovaných vied v Ženeve, Švajčiarsko (2016).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.


Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2016.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.Pozvánka na konferenciu

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou (SEA) NOeG-SEA 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-28. mája 2016 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Termín registrácie na konferenciu a zaslanie príspevkov je na podstránke konferencie.Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2016 (31.5.2016)

Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2015 a v prvej výzve za rok 2016 (k 28.2.2016) za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • 3x výskumný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike (2016),
 • výskumný pobyt na University of Udayana v Indonézii (2016),
 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015), 
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015), 
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015), 
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.


Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.


 

Aktuálne výzvy – štipendiá a granty

RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program SR
Uzávierka:   30. apríl 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2016/2017) 
V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

 • štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • štipendiá pre doktorandov
 • samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Bližšie informácie: www.stipendia.sk

 

ČESKÁ REPUBLIKA

AIPES - letný kurz v oblasti politickej ekonómie 
Uzávierka:   15. apríl 2016 
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2016 sa kurz uskutoční od 9. do 30. júla. 
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 

DÁNSKO

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
Uzávierka:   1. máj 2016 
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti. Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 

FÍNSKO

Štipendium pre absolventov a výskumníkov 
Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt. Žiadosť podáva fínsky partner. Bližšie informácie: 
www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_ outside_finland

 

JAPONSKO

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre postdoktorandov na krátkodobé pobyty 
Uzávierka:   od 4. do 8. apríla 2016 (na krátkodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. októbrom 2016 až 31. marcom 2017; žiadosti v tomto termíne predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita; uchádzač musí predložiť vyžadované podklady skôr), od 26. apríla do 6. mája 2016 (na dlhodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. septembrom až 30. novembrom 2016).


Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú určené pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé štipendium (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers – Standard) je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé (Postdoctoral Fellowship Program for North American and European Researchers) na 1 až 12 mesiacov.


Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV). Bližšie informácie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html, www.oms.sav.sk

 

Štipendiá japonskej vlády - program Monbukagakusho
Uzávierka:   máj 2016 on-line na www.granty.saia.sk

 • štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program). O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium. 
 • štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College). O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov.
 • štipendium na výskumný pobyt (s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium). O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.


NEMECKO

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2017 
Uzávierka:   15. apríl 2016 
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimler and Benz ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2017 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000 EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady. Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/index.php?id=35&L=0


Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových 
Uzávierka:   koniec apríla 2016 
Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra). Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

 

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2017 
Uzávierka:   30. jún 2016 
Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné (v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2017. Bližšie informácie: 
www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/

 

RAKÚSKO

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka:15. marec 2016 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at

 • štipendiá pre diplomantov - štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 EUR/mes. 
 • štipendiá pre doktorandov - štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 EUR/mes. 
 • štipendiá pre postdoktorandov - štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1 500 EUR/mes. 
 • štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) - o štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2016 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných odborov. 
 • štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) - štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň. 

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)


Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní 
Uzávierka:   15. máj 2016 on-line na www.scholarships.at

 • Spolupráca mladých výskumníkov
 • Doktoráty pod dvojitým vedením
 • Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov


Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia 
Uzávierka:   priebežne 
Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu - plat postdoktoranda 63 510 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 69 810 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).  Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 

TALIANSKO

Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia 
Uzávierka:   15. apríl 2016 (pobyty začínajúce sa na jar 2017) 
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco - http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements

 

TURECKO

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt 
Uzávierka:   priebežne 
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov): - Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship) - Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship). Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 

USA

USA Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2017/2018 
Uzávierka:   30. jún 2016 
Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA. Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 

NADÁCIA TATRA BANKY

Grantový program Študenti do sveta
Uzávierka:   15. apríl 2016 
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. - 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT. Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk


European Social Innovation Competition 2016

Európska komisia oficiálne spustila European Social Innovation Competition 2016 s cieľom podporiť prijímanie a integráciu utečencov a migrantov v Európe. Cieľom súťaže na tému Integrated Futures je nájsť inovácie v produktoch, technológiách, službách a modeloch, ktoré môžu podporiť prijímanie a integráciu utečencov a migrantov v rámci nižšie uvedených tém:

 • Education and skills development,
 • Employment and entrepreneurship,
 • Access to appropriate housing and health services,
 • Safety and human rights,
 • Community cohesion and cultural diversity.

Súťaž je otvorená pre jednotlivcov, skupiny a organizácie v rámci Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ HORIZONT 2020. Termín na podávanie prihlášok je do 8.4.2016 do 12:00. Viac informácií o súťaži na: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/.


 

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Cieľom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia (ďalej len „schéma“) je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti. Cieľom danej výzvy je predloženie zoznamu pozícií, ktoré je možné zaradiť do schémy a následne obsadiť odborníkmi (mladými odborníkmi či expertmi) zo zahraničia a zároveň aj predloženie žiadostí a projektov za účelom uchádzania sa o finančnú podporu pre inštitúciu.

Oprávnení žiadatelia

Orgány a inštitúcie verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie , Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a iné) na predkladanie zoznamu pozícií.

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie a Slovenská akadémia vied na predkladanie zoznamu pozícií a s tým súvisiacich projektov za účelom finančnej podpory pre inštitúciu. 

Termín podania žiadosti

Oprávnené subjekty predložia zoznam pozícií, ktoré považujú za relevantné pre podporu zo schémy vyplnením a zaslaním formulára žiadosti o zaradenie pracovnej pozície administrátorovi schémy. Žiadosť spolu s prílohami v listinnej i elektronickej forme je potrebné zaslať do polnoci 28. februára 2016 (nedeľa). Žiadosti, ktoré budú zaslané po 28. februári 2016 nebudú zohľadnené. Pri listinných žiadostiach je rozhodujúci dátum podania, t. z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezenčnej pečiatky. Na obálke vyznačte „Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia“. 

Podporované ponúkané pozície

Oprávnené subjekty môžu predkladať pozície súvisiace so schémou pre dve skupiny žiadateľov, a to pre mladých odborníkov (jednotlivci do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v zahraničí) a expertov (jednotlivci, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako desať rokov ako vysokokvalifikovaní zamestnanci). V prípade, že pozícia je zameraná na experta, môže byť predloženie pozície spojené aj s predložením projektu inštitucionálnej podpory. Pri výbere budú zohľadnené len pozície s pôsobením v Slovenskej republike a prednosť budú mať pozície na ustanovený týždenný pracovný čas.

Výška inštitucionálnej podpory

Oprávnený subjekt predkladajúci pozíciu pre experta môže získať finančnú podporu pre inštitúciu v maximálnej výške 150 000 EUR. Podpora je určená na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície a s tým spojenej podpory vo vymedzenom časovom úseku. Inštitucionálna podpora je založená na konkrétnom projekte danej inštitúcie, ktorý bude zverejnený. 

Podrobné informácie o danej schéme nájdete na webovej stránke:

https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx


EDAMBA 2016 - „Open Science & Open Innovation: Opportunities for Economics, Business, Management and Related Disciplines“

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDAMBA 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-12. apríla 2016 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Termín registrácie na konferenciu a zaslanie príspevkov je do 29. februára 2016.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU EDAMBA 2016


Výzva na predkladanie návrhov projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2016 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2016 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 1. februára 2016.

Usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2016 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru nájdete TU.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2016 (28.02.2016)

Ekonomická univerzita v Bratislave v roku 2015 za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách finančne podporila:

 • stáž v centrále OECD v Paríži na Riaditeľstve pre vedu, techniku a priemysel vo Francúzsku (2015),
 • stáž na Oddelení migrácie a rozvoja v rámci Rozvojového centra OECD vo Francúzsku (2015),
 • výskumný pobyt v Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, University of Toronto v Kanade (2015),
 • študijný pobyt na University of Hohenheim, Stuttgart v Nemecku (2015),
 • stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku (2015),
 • účasť na letnej škole STATA SUMMER SCHOOL 2015, Cass Business School vo Veľkej Británii (2015),
 • študijný pobyt na Univerzite Blaise Pascal, Clermont - Ferrand vo Francúzsku (2016).

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky. V zmysle internej smernice č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ sa finančný príspevok na podporu zahraničnej mobility doktorandov EU v Bratislave realizovanej v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia môže tej istej osobe poskytnúť iba raz, pričom ho nie je možné poskytnúť retroaktívne na už zrealizovanú zahraničnú mobilitu doktoranda.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 28.02.2016.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webovej stránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahyhttp://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Plagát k výzveEDAMBA 2015 - „The Era of Science Diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines"

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDAMBA 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2015 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Termín registrácie na konferenciu a zaslanie abstraktov je do 20. septembra 2015. Všetky ďalšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke: www.euba.sk/edamba.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU EDAMBA 2015Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na zahraničnú mobilitu z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave v roku 2015 (30.09.2015)

Cieľom Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave (FZMD EU v Bratislave) je prostredníctvom finančného príspevku podporovať zahraničnú mobilitu doktorandov EU v Bratislave v dennej forme štúdia, resp. externých doktorandov EU v Bratislave, ktorí sú zamestnanci EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, za účelom realizácie vedeckej časti doktorandského štúdia na zahraničných vysokoškolských alebo iných relevantných odborných pracoviskách.

Z FZMD EU v Bratislave môžu byť doktorandom EU v Bratislave poskytnuté finančné prostriedky vo forme príspevku na obdobie max. 3 mesiacov trvania zahraničnej mobility v rámci nasledujúcich položiek: cestovné, ubytovanie, strava a drobné výdavky.

Žiadosti spolu so všetkými náležitosťami špecifikovanými v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2015.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete v novelizovanej internej smernici č. 5/2015 „Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave“: http://www.euba.sk/IS_5_2015_FZMD.pdf., pričom inšpiratívny zoznam partnerských univerzít EU v Bratislave je uvedený na webstránke univerzity v časti Medzinárodné vzťahy: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/ramcove-dohody-.

Plagát k výzve


Palgrave Macmillan Journals - využite ešte do 31. marca 2015 skúšobný prístup

Vydavateľstvo Palgrave Macmillan ponúka do 31. marca 2015 voľný online prístup ku kompletnému portfóliu časopisov v tematických kategóriách: Business & Management, Finance, Marketing, Economics, Operational Research & Management Sciences, Information Systems & Information Technology, Politics & International Relations, Development & Global Studies, Social & Cultural Studies, Health. 
Využiť môžete tiež skúšobný prístup do 2 kolekcií e-kníh z roku 2013 z oblasti podnikania, manažmentu, ekonomiky a financií: Business & Management Collection 2013 a Economics & Finance Collection 2013.
Prístup je nastavený na IP adresy Ekonomickej univerzity v Bratislave.Týždeň slovenských knižníc

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A pozýva všetkých záujemcov na podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc 2015 v termíne 23. – 28. marca 2015.

POZVÁNKASPRIEVODCA DATABÁZOU EMERALD A PUBLIKOVANÍM VO SVETOVÝCH ODBORNÝCH ČASOPISOCH

Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave Vás pozýva na prezentáciu Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch, ktorá sa uskutoční v utorok 24.3.2015 o 9. hod. v Spoločenskej miestnosti, budova Výučba 1. PozvánkaCOST Info Day

Dňa 20. marca 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava (2. poschodie) uskutočnil COST Info Day, ktorého cieľom bolo predstaviť COST, jej aktivity, aktuálne a pripravované výzvy a skúsenosti slovenských výskumníkov s projektmi COST. 

Akcie COST sú určené pre výskumníkov a vedcov zo všetkých sektorov, tak z akademického (univerzity, výskumné ústavy), neziskového, ako aj súkromného (malé a stredné firmy, veľké firmy).

Zároveň v rámci šírenia excelentnosti a rozširovania účasti bude COST implementovať aktivity špecificky zamerané na členské štáty EÚ, ktoré zaostávajú pri účasti v projektoch rámcových programov (vrátane Slovenska).

COST združuje 35 európskych štátov. Akcie COST predstavujú flexibilné, rýchle a efektívne nástroje zamerané na prepájanie a spoluprácu medzi výskumníkmi. Umožňujú tiež výskumníkom spoločne rozvíjať ich nápady, a to vo všetkých vedeckých odboroch. Akcie COST sú vo všeobecnosti považované za ideálny nástroj na nadviazanie spolupráce, ktorú je možné využiť pri príprave projektov v rámci Horizontu 2020.

COST Information    COST Info Day


Horizont 2020 - Informačný deň akcie MSCA - Schéma RISE - Tréning hodnotiteľov

Výzva MSCA (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) ) v rámci Horizont 2020 - RISE je otvorená od 6.1.2015 do 28.4.2015. 

Schéma RISE (Rise and Innovation Staff Exchange) umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu mladých a skúsených vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu, a tak podporuje výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom. Termín na podávanie projektov v rámci tejto schémy je do 28.04.2015 do 17:00 hod. Viac informácií o výzve nájdete na TOMTO ODKAZE

Informačné dni:

1. Tréning pre hodnotiteľov, ktorý sa bude konať dňa 25.02.2015 od 9:30 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Tréning bude určený pre budúcich expertov a hodnotiteľov. Na tréningu odznejú rady skúseného hodnotiteľa, ako aj rady zástupkyne Európskej komisie ako sa stať hodnotiteľom projektov rámcového programu Horizont 2020.

Na tréning je možné prihlásiť sa na web stránke Horizontu 2020 – www.h2020.cvtisr.sk, alebo priamo pomocou prihlasovacieho formuláru.

2. Informačný deň Akcie Marie Skłodowska Curie, ktorý sa uskutoční dňa 25.02.2015 o 14:00 hod. v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Program a registráciu účastníkov nájdete na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-akcie-msca-v-horizonte-2020-25.-2.-2015-v-bratislave.html?page_id=2427

3. Schéma RISE - Akcia Marie Skłodowska Curie (MSCA), ktorý sa uskutoční dňa 5.03.2015 o 09:30 hod. v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Účastníci informačného dňa budú mať jedinečnú príležitosť konzultovať prípadné otázky priamo s projektovými manažérmi výzvy schémy RISE z Európskej komisie.

Program a registráciu nájdete na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-schema-rise.


Výzva na predkladanie projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2015

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2015. Žiadosť o grant bolo možné podať na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium v termíne do 31.01.2015.

Usmernenie k podávaní žiadostí pre rok 2015 nájdete TU.Usmernenie k podávaniu správ projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia končiacich v roku 2014

Zodpovední riešitelia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia končiacich v roku 2014 boli povinní predložiť správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium – rektorát do 31.01.2015.

Bližšie informácie o zasielaní správ k projektom mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia končiacim v roku 2014 nájdete  TU.Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2015

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

Uchádzačom o podporu z FMD môže byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky. O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu je stanovená na max. 3 mesiace.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 28.02.2015.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete na internetovej stránke: http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_2_2010-1112.pdf

VýzvaVýzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2014

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

Uchádzačom môže byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky. O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu je stanovená na max. 3. mesiace.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 30.09.2014.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk

Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete na internetovej stránke: http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/legislativa; resp. http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_2_2010-1112.pdf

VýzvaSvet informačných zdrojov ProQuest

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium Vás pozýva na informačné stretnutie so zástupcami spoločnosti ProQuest s názvom „Svet informačných zdrojov ProQuest“, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2014 o 13:00 v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF). Podujatie bude zamerané na eknihy a ďalšie zdroje z oblasti ekonómie, ekonomiky a manažmentu (napríklad ABI inform), ktoré sú na EU v Bratislave dostupné.

Plagát k podujatiu TU

 


 

Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium v spolupráci so SAIA, n.o. zorganizovali dňa 18. februára 2014 informačný seminár na tému „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“. Na seminári boli prezentované možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond), ako aj iniciatíva Európskej komisie na podporu rozvoja kariéry výskumníkov a uľahčenie mobility výskumníkov v Európe „EURAXESS“. Jednotlivé prezentácie zo seminára nájdete tu: Sciex-NMSch, Možnosti financovania zahraničných mobilít, EURAXESS. V prípade Vášho záujmu uchádzať sa o niektoré zo štipendií, kontaktuje priamo pracovníkov SAIA.

 Informačný seminár „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave pozval všetkých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na informačný seminár, organizovaný v spolupráci so SAIA, n. o. na tému „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“. Na seminári boli prezentované možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond). Seminár sa uskutočnil v utorok 18.02.2014 o 13:00 v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF). 

Plagát k podujatiu TUPodpora z Fondu zahraničných mobilít doktorandov

Z Fondu zahraničných mobilít doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli pre akademický rok 2013/2014 podporené mobility nasledovných interných doktorandov:

 

 • Ing. Miroslava Artimová - Národohospodárska fakulta/Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
 • Ing. Klaudia Lindtnerová - Obchodná fakulta/Katedra medzinárodného obchodu
 • Ing. Jana Drutarovská - Fakulta medzinárodných vzťahov/Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

 Fond zahraničných mobilít doktorandov 

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách. Môže Vám byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky
O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu sa stanovuje na max. 3. mesiace.
Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi bolo potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 28.2.2014. 
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.
Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete TU

Názory podporených doktorandov

 Doktorandka EU v Bratislave absolvovala stáž v OECD v Paríži


Doktorandka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. Mariam Abdová absolvovala v mesiacoch jún - november 2013 stáž na Direktoriáte OECD pre obchod a poľnohospodárstvo. Viac informácií o jej pobyte, ako aj ďalšie informácie z diania v OECD sa dočítate v Informačnom dvojmesačníku Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži.Výskumné stáže v OECD – výzva na podávanie prihlášok

 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vypisuje výberové konanie na výskumné stáže v OECD pre interných doktorandov EU v Bratislave so začiatkom od júla 2014. Prihlásiť sa môžu výlučne interní doktorandi 2. ročníka štúdia na EU v Bratislave.

Prihláška doktoranda musí obsahovať: motivačný list, životopis a informáciu o dizertačnej práci spolu s popisom prepojenia dizertačnej práce doktoranda s výskumnými aktivitami a prioritami OECD. V motivačnom liste je tiež potrebné uviesť, na akom oddelení, resp. oddeleniach v OECD by chcel doktorand pôsobiť a popísať oblasť záujmu, ktorú by mal záujem na danom oddelení skúmať. Prosíme uviesť aj termín, počas ktorého by sa chcel mobility zúčastniť.

Prihlášky na výskumné stáže bolo potrebné zaslať e-mailom na martina.machova@euba.sk v termíne do 31.01.2014.

 Výzva na predkladanie projektov mladých pre rok 2014

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2014. Žiadosť o grant bolo možné podať do 20.01.2014.

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkova a doktorandov v dennej forme štúdia nájdete TU.Výzvy na podávanie správ končiacich projektov mladých

Vyhlásenie výzvy na podávanie správ o výsledkoch riešenia končiacich projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia v roku 2013.

Bližšie informácie o zasielaní správ končiacich projektov mladých nájdete TU.Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

Publikácia pani prof. Ing. Boženy Chovancovej, CSc. z  Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod názvom "B. Chovancová: Komoditné trhy a reálne investície" získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012, v kategórií spoločenskej vedy. 


Slovenské doktorandské fórum 2013

ADS pripravilo SLOVENSKÉ DOKTORANDSKE FÓRUM 2013 na tému Aktuálne otázky doktorandského štúdia na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 24. a 25. októbra v priestoroch Campus Bottova MTF STU v Trnave. Medzi prioritné oblasti záujmu patria otázky ako: pracovné podmienky doktoranda, status študent verzus zamestnanec, pracovné práva a povinnosti doktoranda, genderové aspekty, možnosti mobility, výskumné granty pre doktorandov, postavenie KEGA, VEGA a APW a súčasť doktorandov na výskume a vývoji, vzťah školiteľ - doktorand, sociálny status a sociálne podmienky doktoranda. Podrobnosti TU


EDAMBA 2013

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013 sa uskutočnila dňa 14. 11. 2013 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bližšie informácie o konferencii nájdete na: www.euba.sk/edambaAdobe portable document file format POZVÁNKA EDAMBA 2013Podpora z Fondu zahraničných mobilít doktorandov

Z Fondu zahraničných mobilít doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli pre akademický rok 2013/2014 podporené mobility nasledovných interných doktorandov:

 • Ing. Tímea Kolláriková - Národohospodárska fakulta / Katedra sociálneho rozvoja a práce 
 • Ing. Andrea Chinoracká - Národohospodárska fakulta / Katedra sociálneho rozvoja a práce 
 • Ing. Michal Habrman - Národohospodárska fakulta / Katedra hospodárskej politiky
 • Ing. Laura Meričková - Fakulta medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných politických vzťahov
 • Ing. Michal Polgár – Fakulta medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných politických vzťahov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu  z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov v roku 2013 

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách. Môže Vám byť poskytnutý príspevok na cestovné, ubytovanie, stravu a drobné výdavky
O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk, alebo jazyk cieľovej krajiny. Dĺžka pobytu sa stanovuje na max. 3. mesiace.
Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) do 14.10.2013.
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.
Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete TU

Výzva   Názory podporených doktorandov


 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR zorganizovali "Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2013", ktorý sa konal v termíne od 11. do 17.11.2013.
Zapojiť sa do "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" bolo možné aj prostredníctvom organizovania vlastných aktivít - sprievodných podujatí, napr. dňom otvorených dverí, prednáškou, seminárom, prezentáciou, konferenciou, workshopom, besedou, výstavou a pod.
Každé Vami organizované podujatie bolo potrebné zverejniť aj na stránke: www.tyzdenvedy.sk. Každé sprievodné podujatie dané na uvedenú webovú stránku bolo aj oficiálne zaradené do programu "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013" a informácia o ňom bola prezentovaná vedeckej i laickej verejnosti, pričom podujatia zadané do 15.10.2013 boli zaradené aj do tlačenej brožúry sprievodných podujatí.
Plagát k podujatiu nájdete TU


 

Najvýznamnejšie publikácie v karentovaných časopisoch za rok 2012

Najvýznamnejšie publikácie v karentovaných časopisoch za rok 2012


 

Seminár „Príprava a manažment výskumných projektov“

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Vás zorganizovalo seminár "Príprava a manažment výskumných projektov". Seminár sa uskutočnil dňa 30. mája v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF & OF) a prebiehal v anglickom jazyku. Prednášajúcou bola pani Dolores Willett z Oklahoma State University, USA. Seminár bol určený pre všetkých akademických pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave, ktorí sa podieľajú na príprave a riešení výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.


 

Neformálne stretnutia zahraničných výskumníkov

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) bude EURAXESS v priebehu roka 2013 organizovať sériu neformálnych stretnutí zahraničných výskumníkov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Prešov, Žilina, Nitra). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných výskumníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Všeobecné informácie

City Tour Bratislava

City Tour Košice

Program

 

 • prehliadka mesta s profesionálnym sprievodcom v anglickom jazyku
 • posedenie v kaviarni/reštaurácii (predstavenie účastníkov stretnutia, informácia o poradenských službách siete EURAXESS, voľná diskusia)

Najbližšie stretnutia sa uskutočnia dňa 26. apríla 2013 v Bratislave 29. apríla 2013 v Košiciach. Dúfame, že aj takéto neformálne stretnutia prispejú k prehĺbeniu našej vzájomnej spolupráce, pomôžu k spoznaniu kolegov z medzinárodnej vedeckej komunity, ako aj bližšiemu oboznámeniu sa so slovenskou kultúrou a históriou.

Viac informácií o sérií stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v Bratislava a Košiciach nájdete v priložených letákoch.


Bratislava (26. 4. 2013, piatok, od 13:45)

Košice (29. 4. 2013, pondelok, od 13:30)

 


Policies to Encourage R&D Investment

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave a Katedra ekonomickej teórie Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovali vedeckú konferenciu „Policies to Encourage R&D Investment“. Konferencia sa uskutočnila dňa 16. mája 2013 v Senci.

Viac informácií o konferencii nájdete TU. Registračný formulár ku konferenciu nájdete TU.


Aktuálne výzvy na predkladanie výskumných projektov na rok 2013

Aktuálne výzvy na rok 2013


Informačný seminár - Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo informačný seminár „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“, ktorý sa uskutočnil dňa 20.2.2013 o 12:30 h. v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF). Na informačnom seminári koordinátori jednotlivých programov zo SAIA, n.o. prezentovali možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond).


Podpora z Fondu zahraničných mobilít doktorandov

Z Fondu zahraničných mobilít doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli pre akademický rok 2012/2013 podporené mobility nasledovných interných doktorandov:

       Ing. Ľubica Slušná - Národohospodárska fakulta / Katedra ekonomickej teórie

   Ing. Erika Dudáš Pajerská- Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach / Katedra marketingu a obchodu


Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu  z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov

Cieľom Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov je stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

O podporu z fondu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia a externí doktorandi, ktorí sú zamestnaní na EU v Bratislave na plný pracovný úväzok.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (budova rektorátu, 3. poschodie, miestnosť E3.27) , pre rok 2013 do 28.02.2013. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na vads@euba.sk.

Bližšie informácie o Fonde zahraničných mobilít doktorandov nájdete TU


Podpora z Fondu zahraničných mobilít doktorandov

 

Z Fondu zahraničných mobilít doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli pre akademický rok 2012/2013 podporené mobility nasledovných interných doktorandov:

 • Ing. Dominika Janečková - Národohospodárska fakulta / Katedra financií
 • Ing. Ivona Lukáčová - Národohospodárska fakulta / Katedra ekonomickej teórie
 • Ing. Tomáš Ondruška - Národohospodárska fakulta / Katedra poisťovníctva
 • Ing. Anna Sabolová - Národohospodárska fakulta / Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
 • Ing. Ján Bocora – Fakulta medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie.

Prezentácia publikácie

Dňa 26. 9. 2012 sa uskutočnila konferencia pri príležitosti prezentácie publikácie Ekonomického ústavu SAV:

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením, autora OBADI Saleh Mothana a kol.

Pozvánka a program konferencie, Prezentácia publikácie


Kongres CIRIEC

29. kongres organizácie CIRIEC, sa uskutočnil v dňoch 12.-14. septembra 2012 vo Viedni na tému "Public, social and cooperative economy meeting the general interest". Kongres CIRIEC bol zameraný na aktuálne témy ekonómie verejného sektora, verejných služieb, systémov sociálneho zabezpečenia, vzájomnej spolupráce v uvedených oblastiach a prezentácie príkladov najlepšej praxe. Bližšie informácie o kongrese a registračný formulár nájdete na stránke http://www.ciriec2012.org/en/.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa dňa 12. septembra 2012 ako predkongresová aktivita uskutočnil workshop zameraný na fungovanie verejného sektora v SR a rozvoj spolupráce s národnými pobočkami CIRIEC na EU v Bratislave.


Cena Rektora EU v Bratislave za ŠVOČ pre rok 2012

Prehľad ocenených víťazných prác ŠVOČ na Ekonomickej univerzite v Bratislave "Cenou Rektora EU v Bratislave" za rok 2012 si môžete pozrieť na tejto podstránke(odkaz priamo na dokument s poradím ocenených prác v poradí prvý stupeň štúdia, druhý stupeň štúdia, diplomy za účasť).


Nové výzvy pre študentov a doktorandov na podávanie projektov, žiadosti o granty ako i možnosti štúdia

Výzvy pre študentov a doktorandov boli doplnené o ďalšie ponuky. Viac na podstránke Veda a výskum - Aktuálne výzvy .


Výzva na predloženie žiadostí o finančnú podporu  z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov

Fond podpory zahraničných mobilít doktorandov má za cieľ stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na EU v Bratislave prostredníctvom financovania študijného, resp. stážového pobytu na zahraničných univerzitných, alebo iných zahraničných vedeckých pracoviskách.

Fond je určený pre doktorandov v dennej forme štúdia a externých doktorandov, ktorí sú pracovníkmi EU v Bratislave.

Žiadosť spolu s ostatnými podkladmi je potrebné doručiť na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (miestnosť E3.27) do 30.9.2012.

Bližšie informácie sú uvedené v Internej smernici č. 2/2010 „Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu, rozdelenie a použitie finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov(súbor vo formáte .PDF ).