Prijímačky na Ekonomickú univerzitu a virtuálna poisťovňa

Prijímačky na Ekonomickú univerzitu absolvuje vyše 6 200 študentov.
Od septembra budú mať k dispozícii aj vlastnú virtuálnu poisťovňu.


Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa od pondelka 11. júna začínajú prijímacie skúšky. Absolvovať ich musia bez ohľadu na výsledky dosiahnuté na strednej škole všetci záujemcovia o štúdium. Pre nový akademický rok 2012/2013 ich Ekonomická univerzita eviduje viac ako 6 200. Najväčší záujem je o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, Národohospodárskej fakulte a na Obchodnej fakulte.

„Všetci uchádzači o štúdium budú robiť prijímacie skúšky a budú mať na nich rovnaké podmienky“ zdôraznil na tlačovej konferencii rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák. „Rozhodujúci je absolútny počet bodov získaný súčtom výsledkov testov zo všetkých predmetov,“ vysvetlil Ferdinand Daňo, prorektov EU v Bratislave. O hranici potrebnej pre prijatie uchádzača na jednotlivé študijné programy budú rozhodovať dekani príslušných fakúlt podľa ich kapacitných možností.

Samotné výsledky sa potenciálni študenti dozvedia ešte v priebehu dňa, kedy absolvujú prijímačky. Ich nezávislosť a korektnosť garantuje hneď niekoľko opatrení. „Sady testov sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok. Vyhodnocovanie testov prebieha ich skenovaním. Uchádzači naviac nevystupujú pod svojím menom, ale pod originálnym čiarovým kódom,“ spresnil Ferdinand Daňo.

Pre možnosť absolvovať prijímacie skúšky je nevyhnutné, aby si každý uchádzač priniesol pozvánku na prijímačky, doklad totožnosti a overenú kópiu maturitného vysvedčenia. „Ak si ho náhodou zabudne, môže ho po dohode s fakultou dodatočne predložiť, odporúčame ale mať tieto doklady vždy pripravené. Rovnako v prípade, že sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na skúšky v stanovený deň, snažíme sa, ak je to možné, umožniť mu ich absolvovať nasledujúci deň. Náhradné termíny však neposkytujeme,“ upozornil Ferdinand Daňo.

Prorektor zároveň odporúča neúspešným uchádzačom podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nesplnení podmienok na prijatie. Nie všetci študenti sa totiž zapíšu do prvého ročníka a tak sa dekani jednotlivých fakúlt môžu rozhodnúť takto vzniknuté voľné kapacity doplniť. „Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 8 dní od doručenia pôvodného rozhodnutia,“ informoval Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita na tlačovej konferencii predstavila aj unikátny projekt virtuálnej poisťovne. Tá bude simulovať reálne prostredie komerčnej poisťovne a ponúkne tak študentom 4. a 5. ročníka možnosť priamo na škole získavať praktické vedomosti potrebné pre ich ďalšie kariérne uplatnenenie. „Budeme mať k dispozícii softvér, ktorý pokrýva všetky základné činnosti, ktoré prebiehajú v poisťovni. V špeciálnej učebni ho budú môcť študenti využívať. Zároveň kladieme dôraz na zapojenie odborníkov z praxe priamo do výučby, zabezpečovať budú až 80 percent všetkých prakticky orientovaných predmetov,“ vysvetlil rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák.

Okrem teoretických poznatkov získajú študenti Poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte, ale aj študenti iných odborov, možnosť navrhovať aj vlastné poistné produkty resp. prístupy, ktoré budú následne ponúkané klientom priamo poisťovňami. Takto získané finančné prostriedky sa budú vracať univerzite na ďalší rozvoj vzdelávacieho procesu.

„Virtuálna poisťovňa štartuje od septembra. V súčasnosti na jej príprave  spolupracujeme s niektorými poisťovňami a predpokladáme aj spoluprácu so Slovenskou asociáciou poisťovní. Veríme, že tento rozvojový projekt osloví aj študentov zo zahraničia. Ekonomická univerzita má osobitné postavenie v rámci celého bývalého Česko-Slovenska tým, že ako jediná univerzita má akreditovaný študijný program poisťovníctvo na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu“ skonštatoval Rudolf Sivák.

« späť