Udelenie titulu doctor honoris causa

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí titul doctor honoris causa Ekonomickej univerzity vBratislave Dr. Günterovi Geyerovi, medzinárodne rešpektovanej osobnosti v oblasti poisťovníctva.

Na udelenie titulu Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Dr. Günter Geyer sa významne podieľal na rozvoji tohto sektora v Rakúsku a tiež v krajinách strednej a východnej Európy v období ich prechodu na trhovú ekonomiku. Mimoriadne záslužná bola a je jeho činnosť pri rozvoji poisťovníctva v Slovenskej republike. Je riadnym členom viacerých dozorných rád a spoločenských grémií celoeurópskeho rozsahu. Za výsledky svojej práce mu boli udelené viaceré medzinárodné ocenenia. Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, na ktorom bude menovanému udelená hodnosť Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa uskutoční 5. marca 2012 o 11.00 h v spoločenskej miestnosti V1 EU v Bratislave.

« späť