Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

60. výročie FPM – medzinárodná vedecká konferencia

2.10.2013

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave usporiadala v dňoch 2. a 3. októbra 2013 pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty medzinárodnú vedeckú konferenciu EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU – ROK 2013. Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu učiteľov fakulty a vzájomná výmena vedeckých poznatkov, či hľadanie východísk pri riešení výskumných projektov a tiež nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami a hospodárskou praxou. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia partnerských univerzít a hostia z Maďarska, Poľska, Česka a SRN. 


«  späť