Otázky a odpovede uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Je potrebné dávať potvrdzovať a podpisovť papierovú prihlášku na strednej škole?

Nie netreba


Je možné počas štúdia odboru Medzinárodné vzťahy (I.stupeň, 2.roč) prestúpiť na štúdium na EUBA odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy?

Treba kontaktovať študijné oddelenie príslušnej fakulty


Čo v prípade ak uchádzač zabudol  vyplniť kompletné údaje v elektronickej prihláške?

Je potrebné poslať riadne vyplnenú  prihlášku v tlačenej forme.


Pri zakladaní elektronickej prihlášky na EU v Bratislave je jednou z požiadaviek pripojenie na elektronickú žiacku knižku na strednej škole.

Tento krok môžete obísť (zatiaľ sa údaje z elektronickej žiackej knižky nepreberajú).


Je nutné mať potvrdenie od lekára na prihlášku?

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou je povinný priložiť príslušný doklad.


Prihlášku na prijímacie pohovory je potrebné mať vytlačenú z oboch strán t.j. - 2 A4, alebo môže byť aj na štyroch A4?

Je to na Vašom uvážení.


Urobili ste chybu pri vypĺňaní elektronickej prihlášky?

Stačí keď pošlete správne vyplnenú prihlášku v papierovej forme.


Platí sa poplatok za príjmacie konanie za každý odbor samostatne?

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov prvého stupňa na viacerých fakultách EU v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške. Platíte za každú fakultu, nie odbor.


Je nutné do prihlášky vyplniť aj známky polročného vysvedčenia z posledného ročníka na strednej škole?

Aj napriek tomu, že sa vlani nevyžadovali známky, tento rok sa do prihlášky uvádzajú.
Ide o známky z predmetov. Ak už ste skončili strednú školu, uvediete 4 posledné ročníky (koncoročné známky),
ak ešte len budete maturovať, uvediete 1. – 3. ročník (resp. 2. – 4. ročník pri 5-ročných stredných školách) koncoročné známky.


Na akú adresu máte zasielať prihlášky? Na adresu univerzity alebo na adresu fakulty?

Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných programov na EU v Bratislave a jej fakultách
(pre bratislavské fakulty):
Názov príslušnej fakulty/pracoviska
Ekonomická univerzita v Bratislave
(prihláška na štúdium)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5


Ako si určiť variabilný symbol pre príslušnú fakultu?

Každá fakulta má VS samostane – viď nižšie.

Poplatok za prijímacie konanie na prvý, resp. druhý stupeň štúdia sa pri bratislavských fakultách uhrádza na túto adresu:

 • názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK4781800000007000080671 
 • číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF v Košiciach SK1781800000007000081308 
 • názov banky: Štátna pokladnica 
 • variabilný symbol: 
  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)
 • špecifický symbol: 
  • Národohospodárska fakulta – 1010003 
  • Obchodná fakulta – 1020003 
  • Fakulta hospodárskej informatiky – 1030003 
  • Fakulta podnikového manažmentu – 1040003 
  • Fakulta medzinárodných vzťahov – 1050003 
  • Fakulta aplikovaných jazykov – 1060003 
  • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach – 1070003 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN:

SK4781800000007000080671 – pre bratislavské fakulty

SK1781800000007000081308 – pre PHF v Košiciach

 

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):

SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

 

SWIFT (pre úhradu z tretích krajín):

SUBASKBX

Banka: VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava


Upozornenie!

Iná výška a spôsob úhrady poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – Ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý si podá prihlášku na študijný program Ekonómia a právo na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, uhradí poplatok vo výške 60 € na účet určený pre podávanie prihlášky na študijný program Ekonómia a právo.

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program Ekonómia a právo vo výške 60 € sa uhrádza na účet Právnickej fakulty UK v Bratislave na túto adresu:

 • názov fakulty v nasledujúcom tvare: NHF EP EUBA

 • číslo účtu v tvare IBAN: SK4781800000007000080671

 • kód banky: 8180 – Štátna pokladnica

 • variabilný symbol:

  • rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

  • u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

 • špecifický symbol: Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN: SK4781800000007000080671

 

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

SWIFT: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín:

Banka príjemcu:

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

 

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

Vseobecna uverova banka, a. s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXXMusí uchádzač vyplniť maturitné predmety v elektronickej prihláške keď maturuje v príslušnom roku?

Nie nemusí.


Je potrebné k prihláške poslať aj notársky overené vysvedčenia?

Prílohu prihlášky na prvý stupeň štúdia tvorí:
− stručný životopis uchádzača,
− u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2011 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.
Originály vysvedčení sa nebudú preberať.
preview-file/2011_05-1370.pdf
Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
− platnej pozvánky,
− preukazu totožnosti,
− úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu
preview-file/2011_06-1371.pdf 


Dá sa na Ekonomickej univerzite študovať aj cez internet a ak áno, na ktorých fakultách a ktoré odbory?

Na EU v Bratislave sa dá študovať iba prezenčnou metódou (dennou alebo externou formou), t.j. iba za účasti študenta na vyučovacích aktivitách. Cez internet sa študovať nedá.


 

Je možné  študovať aj dva odbory naraz? Je možné študovať dva odbory aj na dvoch rôznych fakultách, alebo len dva odbory z jednej fakulty?

Môžete študovať aj dva študijné programy na dvoch fakultách. Na jednu fakultu si môžete totiž podať jednu prihlášku s tým, že na ňu môžete uviesť viac študijných programov tej istej fakulty, ale prijatý môžete byť iba na jeden z nich (prijímačky vtedy robíte len raz). Ak chcete študovať študijné programy dvoch fakúlt, musíte si podať dve prihlášky (2x zaplatiť poplatok) a potom sa zúčastníte 2x aj prijímačiek. Ak by ste boli prijatý na dva študijné programy a chceli by ste ich študovať, potom by ste jeden z nich museli zaplatiť (pre tento rok je to 900 eur za rok).


Je možné si podať na 1 fakultu na ten istý odbor dve prihlášky, pričom jednu na externé štúdium a druhú na denné? A ak sa rozhodnete študovať denne (1. stupeň štúdia), dá sa to v priebehu prvých troch rokoch zmeniť alebo nie?

Na jednu fakultu si môžete podať jednu prihlášku a na ňu uviesť maximálne 3 študijné programy, pričom študijný program X v dennej forme je iné ako študijný program X v externej forme, môžete teda na 1. miesto dať program X v dennej forme a na 2. miesto ten istý program v externej forme a na 3. miesto iný študijný program. Ak Vás príjmu na dennú formu, po ukončení 1. ročníka môžete požiadať o zmenu na externú.


Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v BA kombinovanou formou? Napríklad jeden akademický rok denne a druhý externe.

Ak sa rozhodnete študovať v 1. ročníku denne a ak ho budete mať celý hotový (všetky skúšky), potom môžete na ďalší rok požiadať o zmenu študijného programu (na externú formu). Ak by ste v 3. ročníku chceli znova prejsť na dennú, žiadosť si môžete podať po 2. ročníku, ale na dennú formu je to ťažšie. Počas externého štúdia nemáte ale všetky študentské výhody (napr. na dopravu a pod.).


 

Kedy sa odosielaju uchádzačom o štúdium informácie o prijímacích skúškach?

EU posiela pozvanky na prijimacie skušky približne 1 mesiac pred ich konaním. 


Ak je zaslaná prihláška na denné štúdium a mám záujem o externé štúdium na univerzite, musím zaslať novú prihlášku,  alebo môžem požiadať o zmenu denného štúdia na externé v prípade prijatia na univerzitu?

Pokiaľ ste si podali prihlášku na denné štúdium, eviduje sa Váš záujem o denné štúdium. Na uvedenej prihláške ste mohli vyznačiť až tri študijné programy jednej a tej istej fakulty v rôznych formách (v dennej alebo externej). Musíte sa obrátiť na príslušnú fakultu (kontakt nájdete na http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/preview-file/2012-03-Po--ty-prij--man--ch----al--ie-podmienky-prijatia--profily-absolventov-8127.pdf ) a písomne ich požiadať o doplnenie Vašej prihlášky. Je aj tá možnosť, že v prípade prijatia na denné štúdium požiadate o zmenu na externé štúdium.