Študijné programy v cudzích jazykoch

Študijný program 2. stupňa štúdia
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)

 

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.

renata.antalova@euba.sk

 

viac

Študijný program pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. S týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov.

Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Ekonomickej univerzity, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Študijný program vedie k udeleniu dvojitého diplomu v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg, SRN. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie:  inžinier („Ing.“), Master of Science („M. Sc.“).


Študijný program 2. stupňa štúdia
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk

 

viac

Štúdium študijného programu Manažment predaja pripravuje študentov na vykonávanie profesií v oblasti biznisu, predaja a medzinárodných http://sinayroofingwv.com/roof-repairing/ aktivít, ktoré riešia komplexné marketingové a obchodné problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia, modelovanie virtuálneho správania trhových subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznanie metód riadenia obchodných systémov. Absolventi získavajú diplom „inžinier“ („Ing.“) Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1)  Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master  2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy.


General management

Two Year Graduate Diploma Study Programme

Kontakt:

Koordinátorka:

Jana Blštáková
jana.blstakova@euba.sk

 

viac

Course Opening in September 2016: Academic Year 2016 - 2017

Graduates of this programme will be qualified for middle and higher management positions in enterprises and businesses across all the industries. The programme includes studies in the dynamic developing market economy, as well as studies in international and intercultural study group. Slovakia and its capital lie in the centre of Europe, with an interesting history, an original culture and extraordinary natural beauty. This study programme is designed for graduates with bachelor degrees in management, business economics, economics and cognate study programmes. Services for educational purposes are covered by:

The Slovak Economic Library

The Institute of Computer Technology

The Centre of University Services


Študijný program 1. stupňa
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)

 

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Jana Blštáková, PhD.
jana.blstakova@euba.sk

 

viac

Profil absolventa

Cieľom výchovy študentov na študijnom programe bakalárskeho štúdia „Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku“ je získať schopnosť ekonomicky myslieť, predvídať nové javy a tendencie, organizovať a riadiť firmu, podnikať v medzinárodnom priestore a ovládať metódy vedenia ľudí. Absolvent študijného programu bude odborne pripravený z oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky tak, aby dokázal analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov (nielen v angličtine) sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Uplatnenie absolventa

Záujemcovia o štúdium na ľubovoľnom stupni štúdia sú počas prijímacieho konanie, resp. bezprostredne pred ním informovaný nielen o možnostiach štúdia, ale aj o perspektíve uplatnenia. Záujem o štúdium na FPM je stále pomerne vysoký a čo je osobitne potešiteľné, absolventi fakulty nemajú problémy pri svojom uplatnení v podnikovej a podnikateľskej praxi. Nachádzajú široké uplatnenie v SR i v zahraničí, predovšetkým ako:

  • manažéri a ekonómovia podnikov rôznej veľkosti a rôzneho typu, organizácií podnikateľského charakteru,
  • manažéri a ekonómovia neziskových organizácií v sektore štátnej a verejnej správy (napr. v zdravotníctve, v školstve a pod.),
  • finanční manažéri v podnikoch, finanční analytici a odborníci v bankách, poisťovniach, na burzách a v ďalších inštitúciách,
  • účtovníci, kontrolóri, audítori, znalci v špecializovaných inštitúciách,
  • odborníci v poradenských firmách a vzdelávacích inštitúciách pracovníci vládnych orgánov a inštitúcií,
  • úspešní podnikatelia v rôznych oblastiach hospodárskej sféry ako aj v celom rade ďalších funkcií a pracovných zaradení, pričom dosahujú vynikajúce výsledky v napĺňaní pracovnej kariéry.

Na základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii, odhadujeme najvyššie uplatnenie v podnikovej sfére (cca. 60%), vo finančnom sektore (cca. 20%). Absolventi študijných programov FPM v zásade pôsobia v oblastiach, ktoré po teoretickej stránke študovali počas štúdia na FPM, pritom poznatky majú možnosť študenti nadobúdať aj počas zahraničných pobytov a stáží v rámci programov organizovaných EU v Bratislave (najmä LLP programov).
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: bakalár („Bc.“).


Čiastkové frankofónne štúdium (1. stupeň štúdia)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk 

 

viac

Čiastkové frankofónne štúdium je  určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia o štúdium môžu  študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výučba  vybraných predmetov spoločného základu sa uskutočňuje vo francúzskom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Lyon a Univerzity Cergy-Pontoise. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovať bakalársku prácu. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania bakalárskej práce, resp. jej resumé v prípade neúčasti na študijnom pobyte vo Francúzsku, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave a certifikát Univerzity v Cergy-Pontoise v Paríží.


Doplnkové nemeckofónné štúdium (1. stupeň štúdia)http://sinayroofingwv.com/roof-repairing/
 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.
renata.antalova@euba.sk

 

viac

Doplnkové nemeckofónne štúdium je určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka. V rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave môžu záujemcovia študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výuka sa uskutočňuje výlučne v nemeckom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzity Johannesa Keplera v Linzi v rámci blokovej výuky. Okrem nich pôsobia vo výuke v rámci týždenného rozvrhu profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.