Dvojitý diplom EU v Bratislave a Univerzita Martina Luthera Halle, Wittenberg

 

Kontakt:

Koordinátorka:

PhDr. Marta Nagyová
marta.nagyova@euba.sk

viac

Študijný program pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. S týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov.

Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Ekonomickej univerzity, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Študijný program vedie k udeleniu dvojitého diplomu v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg, SRN. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie:  inžinier („Ing.“), Master of Science („M. Sc.“).