Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

Postup pri vybavovaní žiadostí o uznanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na účely pokračovania v štúdiu:

O uznanie dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu žiada žiadateľ písomne (vzor žiadosti nižšie). Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní s uvedenými prílohami sa posiela na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program. Podrobnosti o uznaní dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese jana.cajkovicova@euba.sk alebo na tel. čísle 02/6729 5388 (Jana Čajkovičová)

 

Vzor žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní