Štipendiá

fnpv

Kontakt

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava 1
02/59104204, 02/59104208
www.fnpv.sk

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Kto môže požiadať o pôžičku?

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

Koľko?

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR. Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3 000 EUR. Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 6 000 EUR.

Aké sú úroky?

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2013/2014 je stanovená na 4,5% p.a.

Aká je doba splatnosti?

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si priamo na žiadosti o pôžičku lehotu splatnosti, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna 10 rokov.

Ako a kedy môžem požiadať o pôžičku?

Termín na predkladaniežiadostí o pôžičku je stanovený do 31. októbra 2013. Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v papierovej podobe na tlačive vydanom FnPV.

  • Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • osobne do podateľne FnPV v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod.,
  • poštou,
  • kuriérnou zásielkou
  • na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1

Štipendiá a financovanie štúdia

SAIA - Slovenská Akademická Informačná Agentúra

Národný štipendijný program - Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2012/2013.