Úhrady poplatkov

Poplatky je možné realizovať výhradne bankovým prevodom ( nie poštovým peňažným poukazom ) na číslo účtu takto:

  • IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
  • variabilný symbolrodné číslo platiteľa (bez lomítka)

u platiteľa bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr  ( napr. pre 2.5.1966 – 020596)

  • špecifický symbol :

Národohospodárska fakulta – 1010007

Obchodná fakulta – 1020007

Fakulta hospodárskej  informatiky – 1030007

Fakulta podnikového manažmentu – 1040007

Fakulta medzinárodných vzťahov – 1050007

Fakulta aplikovaných jazykov – 1060007

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach – 1070007

Adresa:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  

V podmienkach EU 

sa pre akademický rok 2017/2018 určujú nasledovné výšky poplatkov:

       

Preukaz študenta v dennej forme štúdia (ISIC - nový

 

22 €

Preukaz študenta v externej forme štúdia (nový)

 

9 €

Preukaz študenta pri zmene študijného programu z externej formy na dennú

 

22 €

Preukaz študenta pri zmene študijného programu z dennej formy na externú

 

9 €

Duplikát preukazu študenta dennej formy štúdia pri poškodení alebo strate

 

22 €

Duplikát preukazu študenta externej formy štúdia pri poškodení alebo strate

 

9 €

Prolongácia - nastavenie internej a externej funkcionality preukazu denného študenta ( v tom licenčné poplatky ISIC, prístup do AIS, prístup do počítačovej siete, prístup do knižnice, prístup do stravovacieho systému, dopravné služby ) na jeden akademický rok.                                                                   

12 €

 

Interní doktorandi - poplatok za ISIC licenciu na a. r. 2017/2018 - 10,00 € ( bez nároku zľavy na dopravu )

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018

Interná smernica číslo 14/2015 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2016/2017

 

 

ISIC zadná strana    Prolongačná známka