Preukaz študenta ISIC

Je identifikačným preukazom študenta dennej formy štúdia univerzity EU a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.

Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Ing. a Doktorandské štúdium), ak sa nemení forma štúdia. Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi ).

Možnosti využitia preukazu:

  • prístup do akademického informačného systému EU (AIS)
  • prístup do počítačovej siete
  • prístup do vyhradených priestorov ( budovy EU)
  • ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám na EU
  • stravovanie SALTO na internáte v Mlynskej doline
  • ovládanie a automatizácia služieb SEK EU
  • externá akceptácia preukazov v dopravných podnikoch (MHD, SAD, ...)
  • zľavy v železničnej doprave
  • FAX Copy, TicketPortal, Univerzitná knižnica...
  • zľavy pri návšteve kultúrnych ustanovizní (múzeá, výstavy, ...) a iné.

Ďaľšie informácie o zľavách  na http://www.isic.sk/

Platnosť preukazu ISIC sa predlžuje po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou ISIC
Preukaz študenta ISIC je zároveň členským preukazom CKM SYTS.

Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základe dohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave.

Študenti a doktorandi externej formy štúdia dostávajú preukaz externého štúdia ( nie ISIC ).

 

Interná smernica a informácie o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018


Interná smernica číslo 14/2015 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2016/2017

Príkaz rektora č. 7/2003 o zavedení multifunkčných identifikačných kariet

Metodické usmernenie č. 13/2010-R zo 7. júla 2010 o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta

 

Vizuály preukazov používaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

ISIC   ISIC

   

ITIC   ITIC

            

karta externý    karta zamestnanec