SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA

 

Riaditeľka:

Mgr. Jitka Kmeťová
tel.: +421 2 6729 1150, +421 2 6729 1414
fax: +421 2 6241 2302,

miestnosť: 4D21
jitka.kmetova@euba.sk

 

Sekretariát:

Gabriela Sučanská
tel.: +421 2 6729 1613
miestnosť: 4D19
gabriela.sucanska@euba.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový referát:

Alena Oslejová
tel.: +421 2  6729 1131
miestnosť: 3D16
alena.oslejova@euba.sk

 

Metodika:

Ing. Miriam Vertaľová
tel.: +421 2 6729 1614
miestnosť: 4D17
miriam.vertalova@euba.sk

 

Systémová podpora:

Ing. Viliam Sukuba
tel.: +421 2 6729 1475
miestnosť: 4D05
viliam.sukuba@euba.sk

 

Mgr. Andrea Kondisová

tel.: +421 2 6729 1466

miestnosť: 4D06

andrea.kondisova@euba.sk

Je informačnou, výchovno-vzdelávacou a kultúrnou inštitúciou, ktorej základným poslaním je zabezpečovanie slobodného prístupu k informáciám. SEK plní funkciu akademickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave a špecializovanej vedeckej knižnice s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Koncepčne, obsahovo a organizačne je orientovaná na systematické získavanie, spracovávanie, a sprístupňovanie relevantných klasických a elektronických informačných zdrojov z oblasti ekonómie a interdisciplinárnych vied. V súlade s poslaním, postavením a zameraním EU knižnica vytvára a aktualizuje informačnú základňu pre vysokoškolské vzdelávanie, vedeckovýskumnú činnosť, spoločenskú a hospodársku prax. V knižnično-informačnom procese aplikuje informačné a komunikačné technológie s cieľom vytvoriť optimálne informačné prostredie schopné poskytovať rôzne druhy a formy knižničných a informačných služieb pre všetky kategórie používateľov. Riaditeľa SEK vymenúva rektor a podriadený je prorektorke pre  manažovanie akademických projektov.

 

Online katalóg

 

Oddelenie knižnično-informačných služieb

 

Oddelenie informačných zdrojov

 

 

 

 

 

 

Prevádzka knižnice počas semestra

 

 Pondelok - Štvrtok

 Piatok

 Sobota

 Požičovňa

 8:00 – 18:00

 11:00 – 18:00

 7:30 – 15,00

 Študovňa záverečných prác

 8:00 - 18:00

 11:00 - 18:00

 zatvorené

 Časopisecká študovňa

 8:00 - 18:00

 11:00 - 18:00

 zatvorené

 Všeobecná študovňa

 8:00 - 18:00

 11:00 - 18:00

 zatvorené

 Archív publikačnej činnosti

 8:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 12:30 - 15:30

 zatvorené

 Pobočka SEK Košice

 8:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 10:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 zatvorené

 

Prevádzka počas skúškového obdobia

 

 Pondelok - Štvrtok

 Piatok

 Sobota

 Požičovňa

 8:00 – 18:00

 11:00 – 18:00

 zatvorené

 Študovňa záverečných prác

 8:00 - 15:30

 11:00 - 15:30

 zatvorené

 Časopisecká študovňa

 8:00 - 15:30

 11:00 - 15:30

 zatvorené

 Všeobecná študovňa

 8:00 - 15:30

 11:00 - 15:30

 zatvorené

 Archív publikačnej činnosti

 8:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 12:30 - 15:30

 zatvorené

 Pobočka SEK Košice

 8:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 10:00 – 11:30 ; 12:30 - 15:30

 zatvorené

 


 

Pobočka SEK v Košiciach


Pobočka SEK v Košiciach je lokálne vyčlenená organizačná súčasť SEK, ktorá z hľadiska informačných potrieb Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach buduje, spravuje a sprístupňuje dislokovaný knižničný fond.

Iveta Marjaková

tel.: +421 55 622 1137
iveta.marjakova@euke.sk