Sekretariát rektora

Sekretariát rektora:

Ing. Kamila Nemcová
tel.: + 421 2 6729 5902
fax: + 421 2 6729 5101
kamila.nemcova@euba.sk

sekretariat.rektora@euba.sk

 

Asistentka rektora:

Mgr. Martina Prejsová
zastupovanie počas materskej dovolenky

tel.: + 421 2 6729 5364
fax: + 421 2 6729 5101
martina.prejsova@euba.sk
sekretariat.rektora@euba.sk


Ing. Jana Švandová, PhD. (Gurníková)
materská dovolenka

Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívu a organizačnú prácu. Komplexne zabezpečuje chod sekretariátu rektora, činnosti súvisiace s prípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou stálych poradných orgánov rektora, vyhotovuje záznam z porád rektora. Vedie harmonogram pracovných rokovaní rektora, samostatne pripravuje rutinnú korešpondenciu rektora, vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. Za činnosť sekretariátu zodpovedá jeho vedúci zamestnanec rektorovi.