Referát kontroly

Ing. Anežka Poradová

tel.:+ 421 2 6729 5310
miestnosť: D3.10
anezka.poradova@euba.sk

 

 

Vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vyhlášok, príkazov rektora a interných smerníc v oblasti ekonomickej, mzdovej, študijnej, technickej a ochrany majetku. Vykonáva mimoriadne tématické a plánované kontroly hospodárenia v rámci EU. Spolupracuje s MŠ SR a s vonkajšími kontrolnými orgánmi a s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vykonáva vyhodnotenie kontrolnej činnosti a metodiku vnútornej kontroly. Zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií a vedie ich evidenciu. Za celkovú prácu referátu kontroly zodpovedá jeho vedúci zamestnanec priamo rektorovi. Do oblasti záujmu ref. kontroly o.i. patrí aj : prehľad uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr a kompletné zoznamy vydaných interných smerníc a príkazov rektora.