Referát civilnej ochrany

Zamestnanci:

Miroslav Ješík
tel.: + 421 2 6729 1114
budova Archívu EU

Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany (CO EU) v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v podmienkach EU. Za celkovú činnosť referátu CO zodpovedajú referenti CO priamo rektorovi EU.