Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Zamestnanci:

Ing. Roman Valachovič
tel.: +421 2 6729 5273
miestnosť: D1.23
roman.valachovic@euba.sk

Peter Halenkovič
tel.: +421 2 5930 2349
ŠDaJ HP, 43B 

peter.halenkovic@euba.sk

Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo rektorovi.