Oddelenie pre personálne a sociálne otázky

Kontakty:


Vedúca oddelenia:

RNDr. Daniela Lukáčová
tel.: +421 2 6729 5288
miestnosť: D1.38
daniela.lukacova@euba.sk

 

Zástupkyňa vedúcej oddelenia:

Jana Jonová
tel.: +421 2 6729 5287
miestnosť: D1.37
janka.jonova@euba.sk


Zamestnanci:

Zuzana Bláhová
tel.: +421 2 6729 5285
miestnosť: D1.35
zuzana.blahova@euba.sk


Kamila Boledovičová

tel.: +421 2 6729 5286
miestnosť: D1.36
kamila.boledovicova@euba.sk

Katarína Klieštencová
tel.: +421 2 6729 5264
miestnosť: D1.34
katarina.kliestencova@euba.sk

Zabezpečuje stratégiu riadenia a rozvoja  ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetky pracoviská EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, pracovného poriadku,  kolektívnej zmluvy a vykonáva implementáciu legislatívnych úprav do existujúcich interných dokumentov a metodicky riadi v danej oblasti jednotlivé pracoviská. Zabezpečuje podklady pre rozhodovanie o výbere, prijatí, funkčnom a platovom zaradení, preradení alebo uvoľnení zamestnancov a vyhotovuje pracovnoprávne dokumenty v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Podieľa sa na tvorbe organizačnej a riadiacej štruktúry EU v Bratislave, najmä na skladbe a počte funkcií. Usmerňuje a realizuje politiku zamestnanosti, zabezpečuje realizáciu ustanovení kolektívnej zmluvy EU v Bratislave aj KZ vyššieho stupňa v oblasti personálnej a sociálnej politiky a pripravuje súvisiace podklady na použitie prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľa. Zabezpečuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov formou ponuky rôznych školení v rámci EU v Bratislave i mimo nej. Aktualizuje informácie o možnostiach odbornej zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov a komplexne vykonáva poisťovaciu agendu zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia zamestnancov EU v Bratislave. V predmete svojej činnosti vyhotovuje rozbory a štatistické výkazy. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec rektorovi.

 Úradné hodiny
Pondelok:             8:00 – 12:00 h           14:00 – 15:30 h
Utorok:          8:00 – 12:00 h     
Streda:          8:00 – 12:00 h            14:00 – 15:30 h  
Štvrtok:          8:00 – 12:00 h     
Piatok:          8:00 – 12:00 h