VIRT – vzdelávacie zariadenie

Správkyňa zariadenia:

Alžbeta Sláviková
tel.: +421 35 7787 826

e-mail: virt@euba.sk
Virt, 946 38 pošta Radvaň nad Dunajom

V rámci projektu „Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave“ spolufinancovaného zo  štrukturálnych fondov EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ekonomickou univerzitou v Bratislave bola zrealizovaná modernizácia hlavného vstupného objektu zariadenia, ktorý má kumulovanú funkciu ubytovania študentov spojenú v jednom objekte so stravovaním a školiacimi priestormi, ktoré sú komplexne vybavené informačnými technológiami. Funkčnou náplňou vzdelávacieho zariadenia je vytvorenie optimálnych podmienok pre vzdelávanie zamerané na využívanie IKT technológií.

Zariadenie slúži na usporadovanie seminárov, školení a kurzov s využitím podpory IKT, doplnené možnosťou športového vyžitia na existujúcom vybavení areálu. Ubytovacie kapacity s kompletným servisom umožňujú optimálne zorganizovanie viacdenných programov a sústredení.

Ubytovacia kapacita v zrekonštruovanej Budove č. 2 je 69 lôžok.

 Budova č. 2


1-lôžkové izby

2-lôžkové izby

izba pre ZŤP

2. poschodie

2 (2 lôžka)

13 (26 lôžok)

1 (1 lôžko)

3. poschodie

0

20 (40 lôžok)

0


V areáli Vzdelávacieho zariadenia je k dispozícii ďalšia ubytovacia kapacita v počte 46 lôžok s nižším štandardom ubytovania

- v Budove č. 1 (staršia budova oproti bazénu)

- 2 vilky pri vchode do objektu

 

Budova č. 1


1-lôžkové izby

2-lôžkové izby

apartmán

1. poschodie

2 (2 lôžka)

6 (12 lôžok)

0

2. poschodie

4 (4 lôžka)

7 (14 lôžok)

1 (2 lôžka)

  

 2-lôžkové izby

 

Vilky

 2 x 3 (12 lôžok)

 

           

 

Celková ubytovacia kapacita - 115 lôžok  


Školiaca kapacita v zrekonštruovanej Budove č. 2  

1. NP/Prízemie

Učebňa č. 1 s kapacitou 24 osôb

k dispozícii je :

- 15 ks PC (notebooky)

- 1 ks dataprojektor,  plátno

- 1 ks tlačiareň

2. poschodie

Učebňa č. 2 s kapacitou 26 osôb

k dispozícii je:

-17 ks PC (notebooky)

- 1 ks dataprojektor, plátno

- 1 ks tlačiareň

Učebňa č. 3 s kapacitou 18 osôb

k dispozícii je:

- 12 ks PC (notebooky)

- 1 ks dataprojektor, plátno


Softvérové vybavenie

1. Databázový systém - ORACLE
2. Informačný systém podniku - SAP
3. Dátový analytický systém - SAS
4. Procesný manažérsky systém - ARIS

Softvérové vybavenie pre účely vzdelávania študentov najmä v študijných programoch:

 • Všeobecný manažment, Personálny manažment
 • Manažment výroby a logistika
 • Ekonomika podniku, Manažment a ekonomické znalectvo
 • Finančný manažment a účtovníctvo podniku, Podnikové financie
 • Aktuárstvo, Hospodárska informatika
 • Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo a audítorstvo, Účtovníctvo a finančné riadenie
 • Bankovníctvo, Financie, Daňovníctvo a daňové poradenstvo, Poisťovníctvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj, Hospodárska politika, Sociálny rozvoj a sociálna politika
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

 

Prevádzka Vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave Virt je v zmysle:

 • Internej smernice č. 1/2014 upravujúcej ceny za poskytované služby vo Vzdelávacom zariadení EU v Bratislave VIRT, 
 • Internej smernice č. 2/2014 upravujúcej ceny za poskytované služby v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave (VZ VIRT, Pokrok a Jarabá).

Virt         Virt
Virt         Virt
Virt         Virt
Virt         Virt
Virt         Virt
Virt         Virt
Virt_bazen_01         Virt_bazen_02
Virt_bazen_03         Virt_rekonštrukcia
Virt_rekonštrukcia         Virt_Žitava