Útvary riadené prorektorom pre vzdelávanie

Centrum telesnej výchovy a športu

Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (CTVŠ EU), zabezpečuje pravidelný športový program pre študentov univerzity. Predmet Telesná výchova je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet kreditov je rôzny podľa fakúlt EU. Je uvedený v študijných programoch príslušných fakúlt.

Objekty na výuku TV:

  • Horský park ( ul. Prokopa Veľkého ): telocvičňa, posilňovňa, sauna, ihrisko s umelým trávnikom
  • Školička (EU Dolnozemská cesta): pohybové štúdio, posilňovňa  
  • Ihrisko Pasienky ( Trnavská cesta, za ŠH Pasienky, autobus č.98 ):  futbal
  • Plaváreň Pasienky - ( Junácka č.4, autobus č.98 ):  plávanie, aqua aerobik
  • Slávia AGROFERT - ( Májová 1, Petržalka/ za EU ): bedminton, tenis
  • ŠH Mladosť - ( Trnavská cesta ) - hádzaná, futsal

Viac

Pedagogické oddelenie

Zabezpečuje metodicky, organizačne a administratívne pedagogickú činnosť pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalárske a inžinierske štúdium) dennou a externou formou na fakultách EU. Zverejňuje formou, ktorú určí MŠ SR, zoznam študijných programov, v ktorých EU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. Metodicky a organizačne zabezpečuje prijímacie konanie a priebeh výučby, tvorbu študijných predpisov v rámci kreditového systému štúdia, zostavuje harmonogram akademického roka a rozvrh výučby. Vydáva v spolupráci s fakultami informačný materiál o obsahu štúdia. Organizačne zabezpečuje a koordinuje promócie absolventov EU. Spravuje univerzitné insígnie a taláre. Na základe podkladov z  fakúlt spracúva podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU, štatistické a iné komplexné materiály zo študijnej oblasti na EU. Eviduje a archivuje doklady o ukončení vzdelania, vydáva duplikáty diplomov a doklady o uznaní vzdelania a potvrdenia o dobe štúdia pre účely sociálneho zabezpečenia. V rámci koordinácie edičnej činnosti fakúlt EU zabezpečuje pokrytie výučby študijnou literatúrou a vypracúva edičný program EU.

Viac