E-learning

elearning

E-learningové vzdelávanie ako progresívna forma dištančného vzdelávania využíva neustále sa rozvíjajúce možnosti siete internet. Prináša tak ponuku vzdelávania priamo do domovov potencionálnych klientov. Pre e-learningové vzdelávanie postačuje počítač a pripojenie na internet. Frekventant študuje v pohodlí svojho domova (prípadne kancelárie) a v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Nemusí sa prispôsobovať časovému rozvrhu študijnej skupiny ako je to pri tradičnej forme prezenčného štúdia. Komunikácia s učiteľom, prípadne ostatnými frekventantmi prebieha rovnako cez internet.

Ponúkané kurzy:

„Ekonomika, marketing, manažment“ E-learningové štúdiumTermín a miesto konania kurzu:  
Kurzy sa otvárajú priebežne
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Palisády 22, Bratislava

 

Cieľ:
Účastníci e-learningového štúdia získajú  alebo si prehĺbia poznatky z oblasti „Ekonómie, marketingu  a manažmentu“ podľa vlastného výberu z 10 ponúkaných modulov.
E-learningová forma štúdia zároveň umožní účastníkom študovať v im vyhovujúcom čase, vlastným tempom a konzultovať všetky otázky s odborníkmi v danej oblasti.

 

Cieľová  skupina:
Záujemcovia bez ekonomického alebo so základným ekonomickým vzdelaním, ktorí chcú získať alebo si doplniť svoje poznatky z oblasti „Ekonómie, marketingu  a manažmentu“.

 

Rozsah:
10 mesiacov  (1 modul = 2 mesiace)

 

Cena kurzu:  
360,- Eur/osoba za 5 modulov (min. počet modulov pre získanie osvedčenia) + 72 Eur za každý modul navyše

 

Tematické celky:
Moduly e-learningového vzdelávania:

 • Manažment
 • Marketing
 • Podnikové financie
 • Rozpočtovníctvo
 • Náklady a ceny
 • Personálny manažment
 • Dane a zdaňovanie
 • Export a import
 • Bankovníctvo
 • Finančné analýzy

Forma výučby:
e-learningové štúdium

 

Forma ukončenia:
Záverečný test;
Osvedčenie je vydané v súlade so Zákonom č.268/2099 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4, bod1/, písmeno c) a bod 3/.
Úspešné absolvovanie tohto štúdia nenahrádza ďalší stupeň vzdelania.

 

Kontakt a informácie:
02/5930 2108, 02/5930 2111
e-mail: elearning.bbs@euba.sk

 

 

POPIS MODULOV  „Ekonomika, marketing, manažment“ E-learningové štúdium • Manažment
 • Marketing
 • Náklady a ceny
 • Podnikové financie
 • Rozpočtovníctvo    
 • Bankovníctvo
 • Dane a zdaňovanie
 • Export a import
 • Finančné analýzy
 • Personálny manažmentManažment
Tento modul ponúka komplexný prienik do problematiky manažmentu. Zaoberá sa jednak otázkami historického vývinu poznatkov ako aj súčasným trendom v riadení. Prezentuje celostný prístup ku kľúčovým otázkam v oblasti manažovania. Medzi kľúčové témy zaradil autor napr. aj prácu s informáciami, využívanie poznatkov z oblasti motivácie, či procesy seba-riadenia. Osobitná pozornosť sa venuje kompetenciám subjektov manažmentu, najmä úlohe sociálnej zrelosti, ktorá sa stáva naliehavou potrebou súčasnosti a blízkej i vzdialenejšej  budúcnosti. V závere sa venuje príprave manažérov ako aj potrebe celoživotného rozvíjania manažérskych kompetencií. Modul pozostáva z nasledujúcich 11 kapitol

 • predmet manažmentu, jeho korene a známe školy manažmentu,
 • metodické (systémové a celostné) prístupy v manažmente,
 • objekty manažmentu,
 • funkcie manažmentu,
 • informácie v manažmente,
 • komunikácia a manažment,
 • motivácia a manažment,
 • tímová práca a porady v manažmente,
 • self a time manažment,
 • osobnostné vlastnosti subjektov manažmentu,
 • príprava (vzdelávanie) manažérov.


Marketing
Kapitoly tohto modulu poskytujú výklad marketingu orientovaný na ekonomické princípy, hlavne pre tvorbu zisku, rentabilitu kapitálu, budovanie trhovej pozície a získavanie konkurenčnej výhody. Poznávanie princípov trhu, psychológia zákazníka a rôzne marketingové nástroje pre ďalšie zdokonaľovanie práce na trhu, predovšetkým pre získanie konkurenčnej výhody sú činnosti, ktoré zahŕňa disciplína marketing. Modul pozostáva zo 4 kapitol a ich názvy sú nasledovné:

 • Základné charakteristiky trhu
 • Marketingové princípy
 • Marketingové nástroje
 • Marketingové operácie

 

 

Náklady a ceny
Náklady a ceny patria k základným ekonomickým kategóriám, bez ktorých sa nezaobíde žiaden podnikateľ. Už pri nákupe potrebných vstupov (materiálu, strojov a pod.) a neskôr pri predaji svojich výkonov (výrobkov, služieb),  ale aj v inej podnikateľskej činnosti (napr. výpočet predpokladaného zisku) majú náklady a ceny svoje nezastupiteľné miesto. Výška cien rozhoduje o úhrade nákladov i zabezpečení zisku pre ďalší rozvoj firmy. Na zvládnutie obsahu predmetu je potrebná znalosť z oblasti základných ekonomických pojmov a podstatných otázok  podnikových financií. Modul pozostáva z 12 kapitol:

 • Náklady – charakteristika a členenie
 • Závislosti nákladov od objemu výkonov
 • Využívanie nákladov v rozhodovacom a riadiacom procese
 • Členenie nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca. Alokácia nákladov. Kalkulácia nákladov.
 • Metódy kalkulovania. Kalkulácie úplných nákladov. Pripočítavanie nákladov delením. Kalkulovanie nákladov v združenej výrobe. Prirážková kalkulácia.
 • Metódy kalkulovania. Kalkulácie variabilných (neúplných) nákladov
 • Dôležitosť a úloha cien v podnikateľskej činnosti
 • Stratégia (koncepcia) postupu v cenovej tvorbe
 • Tvorba cien v malých výrobných podnikoch
 • Tvorba cien vo väčších výrobných podnikoch
 • Tvorba cien v podnikoch služieb
 • Tvorba cien v obchodných podnikoch


Podnikové financie
Modul je rozdelený do 8 kapitol, ktoré objasňujú náročnú a rozsiahlu problematiku podnikových financií. Zaoberá sa najdôležitejšími témami tejto významnej vednej disciplíny a poskytuje teoretické poznatky z oblasti podnikových financií ako aj spôsob ich využívania v podmienkach stále sa meniacich stavov hospodárstva v jednotlivých typoch a životných fázach podnikov. Obsahuje tieto kapitoly:

 • Obsah a ciele podnikových financií
 • Finančné riadenie podniku
 • Získavanie podnikového kapitálu
 • Finančná štruktúra podniku
 • Umiestňovanie kapitálu do dlhodobého majetku
 • Umiestňovanie kapitálu do obežného majetku
 • Rozdeľovanie finančných výsledkov podnikovej činnosti
 • Finančné plánovanie


Rozpočtovníctvo
Modul je určený všetkým, ktorí potrebujú alebo majú záujem preniknúť do podstaty zabezpečovania, priebehu a výsledkov podnikateľskej činnosti v peňažnej (hodnotovej) podobe. Na zvládnutie poznatkov predmetu je potrebné ovládať ekonomické pojmy a mať znalosti z oblasti nákladov a cien. Modul pozostáva z 9 kapitol, ktoré postupne umožňujú frekventantovi získať predstavu o základných otázkach zostavovania, sledovania a vyhodnocovania rozpočtov firmy a o ich praktickom význame a využití v podnikateľskej činnosti. Ide o nasledovné kapitoly:

 • Dôležitosť a potreba rozpočtovania vo firmy, druhy rozpočtov
 • Metodika zostavovania rozpočtov
 • Príprava a vypracovanie rozpočtu tržieb (výnosov)
 • Príprava a vypracovanie rozpočtu nákupu a rozpočtu zásob
 • Príprava a vypracovanie rozpočtu nákladov
 • Príprava a vypracovanie rozpočtu hospodárskeho výsledku (zisku alebo straty)
 • Príprava a vypracovanie rozpočtu príjmov a výdavkov hotovosti (cash flow)
 • Príprava a vypracovanie variantného rozpočtu
 • Niektoré špecifiká rozpočtovania a rozpočtov


Bankovníctvo
Modul je zameraný na základné teoretické poznatky z bankovníctva, predstavuje úvod do tejto rozsiahlej problematiky týkajúcej sa dôležitej súčasti finančných trhov a skladá  sa zo 6 kapitol, a to:

 • Banková sústava
 • Centrálna banka a nástroje menovej politiky
 • Komerčné banky
 • Platobný styk
 • Hypotekárne bankovníctvo
 • Základy teórie úročenia


Dane a zdaňovanie
Cieľom tohto modulu je podať základný prehľad daňovej problematiky a poskytnúť stručný výklad daní uplatňovaných v daňovej sústave Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy tak, aby sa mohol frekventant po absolvovaní tohto modulu dobre orientovať v príslušných daňových zákonoch. Modul obsahuje 6 kapitol:

 • Daňový systém
 • Daňová sústava Slovenskej republiky
 • Daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z nehnuteľností
 • Spotrebné dane


Export Import
Modul ponúka oboznámenie sa s problematikou zahraničného obchodu. Pomenúva nie len výhody ale aj možné riziká. Venuje sa komplexne otázkam dovozu a vývozu, pomenúva podmienky slovenského dovozu a vývozu po vstupe do EÚ, ponúka prehľad obchodných metód. Podrobne sa venuje otázkam cenových kalkulácii ako aj problematike dodacích doložiek. Osobitnú pozornosť venuje platobným podmienkam kúpy a predaja a svoje miesto si našli aj špecifické druhy zahraničnoobchodných operácií (ako napr. licencie, obchody na burzách, reexport apod.). Modul obsahuje 7 kapitol:

 • Podmienky slovenského exportu a importu v súčasnosti (po vstupe SR do Európskej únie)
 • Obchodné metódy a zastupiteľské vzťahy v zahraničnom obchode
 • Ceny a cenové kalkulácie v zahraničnom obchode
 • Delenie povinností medzi vývozcu a dovozcu pomocou dodacích doložiek
 • Platobné podmienky pri vývoze a v dovoze
 • Sumarizovanie  priebehu zahraničnoobchodnej operácie
 • Zvláštne druhy zahraničnoobchodných operácií


Finančné analýzy
Účinné riadenie firmy si vyžaduje kvalitné informácie o jej hospodárskych výsledkoch, pri získavaní ktorých hrá kľúčovú úlohu finančná analýza. Cieľom tohto modulu je poskytnúť poznatky potrebné k finančnej analýze. Jednou z prvých tém je efektívnosť podnikania, ktorá súvisí s analýzou efektívnosťou kapitálových výdavkov. Základným zdrojom informácii pre finančnú analýzu sú výkazy účtovnej uzávierky firmy a správne čítanie informácii v nich obsiahnutých. Modul sa venuje tak teoretickým ako aj praktickým otázkam finančnej analýzy s osobitným dôrazom na analýzu kvantitatívnych výsledkov a analýzu hospodárskeho výsledku. Popri analýze súčasného stavu podniku umožňujú finančná analýza (prostredníctvom vhodných metód) aj predikciu finančnej budúcnosti analyzovanej jednotky. Názvy jednotlivých kapitol sú nasledovné:

 • Účtovná závierka – východisko pre finančnú analýzu
 • Postup, metódy a ukazovatele finančnej analýzy
 • Analýza súvahy
 • Analýza výkazu ziskov a strát
 • Analýza prehľadu peňažných tokov
 • Paralelná sústava finančných pomerových ukazovateľov
 • Objektivizácia výsledkov finančnej analýzy v čase a v priestore
 • Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi
 • Predikčná finančná analýza


Personálny manažment
Modul poskytuje univerzálne poznatky o riadení ľudských zdrojov a základnú orientáciu v danej oblasti. Ľudia, ktorí sú spoločným prvkom každého podniku a predstavujú jeho zdroje, svojou spoločnou prácou sa pričiňujú  o nové hodnoty a zároveň aj o prosperitu podniku. Modul personálny manažment je rozdelený do 8 kapitol a zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií riadenia ľudských zdrojov v logickej nadväznosti a ich systémové prepojenie na riadenie podniku. Názvy jednotlivých kapitol sú nasledovné:

 • Základy a vývoj riadenia ľudských zdrojov
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Analýza práce
 • Získavanie zamestnancov
 • Výber zamestnancov
 • Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
 • Hodnotenie pracovného výkonu
 • Systém odmeňovania zamestnancov