Útvary riadené prorektorkou pre manažovanie akademických projektov

Bratislavská Business School


Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Viac

Centrum na zabezpečenie a podporu kvality

Centrum je celouniverzitným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality  na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach činnosti.

Viac

Slovenská ekonomická knižnica

Je informačnou, výchovno-vzdelávacou a kultúrnou inštitúciou, ktorej základným poslaním je zabezpečovanie slobodného prístupu k informáciám. SEK plní funkciu akademickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave a špecializovanej vedeckej knižnice s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Koncepčne, obsahovo a organizačne je orientovaná na systematické získavanie, spracovávanie, a sprístupňovanie relevantných klasických a elektronických informačných zdrojov z oblasti ekonómie a interdisciplinárnych vied. V súlade s poslaním, postavením a zameraním EU knižnica vytvára a aktualizuje informačnú základňu pre vysokoškolské vzdelávanie, vedeckovýskumnú činnosť, spoločenskú a hospodársku prax. V knižnično-informačnom procese aplikuje informačné a komunikačné technológie s cieľom vytvoriť optimálne informačné prostredie schopné poskytovať rôzne druhy a formy knižničných a informačných služieb pre všetky kategórie používateľov. Riaditeľa SEK vymenúva rektor a podriadený je prorektorke pre  manažovanie akademických projektov. 

Viac