Právny referát

Zamestnanci:

JUDr. Mária Sirotová
tel.: +421 2 6729 5311
miestnosť: D3.11
maria.sirotova@euba.sk


JUDr. Anna Gogová

tel.: +421 2 6729 5378

miestnosť: D3.37

anna.gogova@euba.sk

Právny referát (PR EU) vykonáva náročné odborné práce spočívajúce najmä v koncepčnej činnosti a príprave pre rozhodovanie zameranej na právnu agendu rektorátu EU, jeho pracovísk, fakúlt EU a všetkých ostatných zariadení a celouniverzitných pracovísk. Vykonáva špecializované, koncepčné práce a práce s rôznymi komplikovanými väzbami medzi rôznymi právnymi odbormi činnosti. Pripravuje a vydáva podzákonné normy. Zodpovedá za celkovú odbornú činnosť. Vypracúva vo všetkých odvetviach práva súdne návrhy, špecifické zmluvy, zabezpečuje výkon rozhodnutí, podáva všetky formy opravných prostriedkov, posudzuje zmluvy a právne dokumenty. Poskytuje právne poradenstvo, výklad právnych noriem, dokumentov a iné. Zastupuje EU, jej pracoviská a fakulty na všetkých stupňoch súdov, inštitúciách SR, rokuje v mene EU s organizáciami ako právny poradca, zastupuje EU na jednotlivých zložkách polície. Právny referát je riadený kvestorom EU v Bratislave.