Vedecká rada

Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení v AS EU v Bratislave. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Členmi VR EU v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov VR EU v Bratislave sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave.

Rokovací poriadok Vedeckej rady EU v Bratislave

Členovia Vedeckej rady EU v Bratislave (2015 - 2019)

Členovia akademickej obce EU

Akademickí funkcionári EU v Bratislave


1. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor


2. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor pre rozvoj


3. doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium


4. doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie


5. doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy


6. doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov


7. univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, dekan NHF EU v Bratislave


8. doc. Ing. Štefan Žák, PhD., dekan OF EU v Bratislave


9. prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., dekan FHI EU v Bratislave


10. prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM EU v Bratislave


11. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., dekan FMV EU v Bratislave


12. doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., dekanka PHF EU v Bratislave


13. doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., dekan FAJ EU v Bratislave

Členovia akademickej obce EU

Návrhy fakúlt


14. prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., NHF EU v Bratislave, Katedra financií


15. prof. Ing. Eva Muchová, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra ekonomickej teórie


16. doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., OF EU v Bratislave, prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium


17. prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M., OF EU v Bratislave, Katedra marketingu


18. prof. Ing. Michal Fendek, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra operačného výskumu a ekonometrie


19. doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra štatistiky


20. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., FPM EU v Bratislave, Katedra manažmentu


21. doc. Ing. Anita Romanová, PhD., FPM EU v Bratislave, Katedra informačného manažmentu


22. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., FMV EU v Bratislave, Katedra medzinárodných politických vzťahov


23. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., FMV EU v Bratislave, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium


24. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., PHF EU v Bratislave, Katedra kvantitatívnych metód


25. prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., PHF EU v Bratislave, Katedra manažmentu


26. PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD., FAJ EU v Bratislave, prodekanka pre vedu


Členovia VR, ktorí nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave

 

27. Ing. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť


28. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť. prof., guvernér Národnej banky Slovenska


29. Ing. Elena Trenčianska, PhD., generálna riaditeľka TREINCO, spol. s r.o.


30. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov


31. prof. Ing. Hana Machková, PhD., rektorka Vysokej školy Ekonomickej v Prahe


32. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


33. Ing. Gabriel Csollár, predseda COOP Jednota Slovensko, s.d.


34. Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.


35. Dr.h.c. Prof. Dr. hab. Andrzej Chochół, rektor Ekonomickej univerzity v Krakove

 

36. Ing. Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR


37. Ing. Daniel Kollár, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.


38. prof. Dr. Ing. Július Horváth, PhD., MA, profesor na Central European University