Rektor

rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Rektor je štatutárnym orgánom EU v Bratislave, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS EU v Bratislave, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Životopis 

 

Kontakt

E-mail: sekretariat.rektora@euba.sk
Telefón: +421 2 6729 5364, 5371