Kolégium rektora

Kolégium rektora EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia rektora sú: rektor, prorektori, dekani, kvestor, predseda AS EU v Bratislave, zástupca odborov, zástupca študentského parlamentu a ďalší podľa rozhodnutia rektora.

Členovia kolégia rektora

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor
 • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie
 • doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov
 • doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor pre rozvoj
 • doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
 • univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, dekan Národohospodárskej fakulty
 • doc. Ing. Štefan Žák, PhD., dekan Obchodnej fakulty
 • prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky
 • prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu
 • doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., dekanka Podnikovohospodárskej fakulty
 • Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
 • doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., dekan Fakulty aplikovaných jazykov
 • Ing. Mária Dziurová, kvestorka
 • Ing. Peter Šinský, dočasne poverený výkonom funkcie predsedu Rady ZO OZ PŠaV
 • prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., predseda Akademického senátu EU v Bratislave
 • Jakub Ševčík, prezident Študentského parlamentu