Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave

770capital

Dokumenty

 1. Štatút EU v Bratislave 
 2. Organizačný poriadok EU v Bratislave 
 3. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku EU v Bratislave
 4. Organizačný poriadok Rektorátu EU v Bratislave
 5. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu EU v Bratislave
 6. Pracovný poriadok 
 7. Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 1. 4. 2016
 8. Úplné znenie Štipendijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
 9. Štipendijný poriadok EU v Bratislave 
 10. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave
 11. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave
 12. Úplné znenie Pravidiel pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
 13. Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia 
 14. Dodatok č. 1 k Pravidlám pre priznanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave
 15. Dodatok č. 2 k Pravidlám pre priznanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave
 16. Študijný poriadok EU v Bratislave nový - účinný od 15. 11. 2016
 17. Dodatok č. 1 k študijnému poriadku EU v Bratislave
 18. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EU v Bratislave - nový – účinný od 1. 4. 2016
 19. Rokovací poriadok Vedeckej rady EU v Bratislave
 20. Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave
 21. Zásady udeľovania medaily Imricha Karvaša 
 22. Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave
 23. Zásady výberového konania - nové 
 24. Kolektívna zmluva rok 2015
 25. Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 30.6.2015  nové
 26. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2015
 27. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve 2012
 28. Kolektívna zmluva rok 2012 
 29. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
 30. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
 31. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
 32. Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 33. Smernica o výučbe v CJ - nová – účinný od 1. 4. 2016
 34. Vyhláška volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2019

Zápisnice

 1. Zápisnice Akademického senátu
 2. Zápisnice Správnej rady


Výročné správy

 1. Výročná správa o činnosti EU za rok 2016
 2. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2016
 3. Výročná správa o činnosti EU za rok 2015
 4. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2015
 5. Výročná správa o činnosti EU za rok 2014
 6. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2014
 7. Výročná správa o činnosti EU za rok 2013
 8. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2012
 9. Výročná správa o činnosti EU za rok 2012
 10. Výročná správa o činnosti EU za rok 2011
 11. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2011
 12. Výročná správa o činnosti EU za rok 2010
 13. Výročná správa o činnosti EU za rok 2009
 14. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2009
 15. Výročná správa o činnosti EU za rok 2008
 16. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2008
 17. Výročná správa o činnosti EU za rok 2007 
 18. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2007 
 19. Výročná správa o činnosti EU za rok 2006 
 20. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2006 
 21. Výročná správa o činnosti EU za rok 2005
 22. Výročná správa o hospodárení EU za rok 2005

 

Príkazy rektora

 1. Príakz rektora č. 7/2016 - inventarizácia

 2. Príkaz rektora č. 6/2016 na zabezpečenie čerpania dovolenky podľa plánu dovoleniek v roku 2016   Plán dovoleniek

 3. Príkaz rektora č. 5/2015 na zabezpečenie čerpania dovolenky podľa plánu dovoleniek v roku 2015   Plán dovoleniek

 4. Príkaz rektora č. 4/2015 k príprave a implementácii systému zabezpečenia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave v zmysle Internej smernice č. 4/2015 Metodika systému zabezpečenia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave na obdobie od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2016
 5. prikaz_rektora_8_2014_inventarizacia
 6. prikaz_rektora_7_2014_inventarizacia
 7. Príkaz rektora č. 9/2012 - fyzická inventúra centrálne zabezpečovaného materiálu civilnej ochrany a ostatného materiálu civilnej ochrany Ekonomickej univerzity v Bratislave
 8. Príkaz rektora č. 7/2012 - fyzická inventarizácia majetku Ekonomickej univerzity v Bratislave
 9. Príkaz rektora č. 5/2010 - fyzická inventarizácia majetku Ekonomickej univerzity v Bratislave
 10. Príkaz rektora č.2/2010 o spôsobe vkladania prác do systému evidencie záverečných prác - platí od 1.4.2010
 11. Príkaz rektora č. 9/2008
 12. Príkaz rektora č. 8/2007 k e-mailovej komunikácii v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Iné

 1. Zákon 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Informácia o uzavretí zmluvy so sprostredkovateľom osobných údajov zo dňa 30.11.2007

Správy o vzdelávacej činnosti

Interné smernice - 2017

 1. Interná smernica č. 2/2017 Cenník služieb Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou a Kariérneho centra EU v Bratislave

Interné smernice - 2016

 1. Interná smernica č. 4/2016 Zásady zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 2. Interná smernica č. 1/2016 - „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent“

Interné smernice - 2015

 1. Interná smernica č. 15/2015 - Zásady organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
  Dodatok č.1 
  Dodatok č.2

  Dodatok č.3
 2. Opatrenie rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave k prijatiu zahraničných hostí v podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave (IS č.15/2015)

 3. Príloha č. 1 k opatreniu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave k prijatiu zahraničných hostí v podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave

 4. Príloha č. 2 k opatreniu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave k prijatiu zahraničných hostí v podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave

 5. Interná smernica číslo 14/2015

  o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2016/2017

 6. Interná smernica č. 13/2015 - Zásady hodnotenia vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii lektora, asistenta, odborného asistenta, docenta, mimoriadneho profesora a profesora na EU v Bratislave
 7. Interná smernica č. 12/2015 o edičnej činnosti 

 8. Interná smernica č. 9/2015 Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch  Ekonomickej univerzity v Bratislave
 9. Interná smernica číslo 7 /2015 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
  Dodatok č.1 
 10. Interná smernica číslo 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 11. Interná smernica č. 4/2015 - Metodika systému zabezpečenia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 12. Interná smernica číslo 3/2015 - Prijímanie zahraničných študentov na študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Bratislave na základe dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie Príloha č. 1: Akceptačný list (Letter of Acceptance) Príloha č. 2: Learning Agreement (Dohoda o štúdiu) Príloha č. 3: Potvrdenie o štúdiu (Certificate of Attendance)
 13. Interná smernica č. 2/2015 - Centrálny nákup knižných a periodických publikácií na EU v Bratislave  Dodatok č. 1 k IS č.2/2015

Interné smernice - 2014

 1. Interná smernica číslo 10/2014 - Zásady uvoľnenia pedagogických zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh
 2. Príloha k IS 10/2014
 3. Interná smernica číslo 9/2014 - Etický kódex vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka Ekonomickej univerzity v Bratislave
 4. Interná smernica číslo 8/2014 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2015/2016
 5. Interná smernica č. 7/2014 - Zásady rigorózneho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 6. Interná smernica číslo 3/2014 - Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interné smernice - 2013

 1. Interná smernica číslo 9/2013 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2014/2015

 2. Interná smernica č. 6/2013 - Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 3. Dodatok č. 1 k internej smernici číslo 6/2013
 4. Interná smernica č. 3/2013 - pôsobenie koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na EU v Bratislave
 5. Úplné znenie Internej smernice č. 2/2013
 6. Interná smernica č. 2/2013 -

  Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti  zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach:

  profesor,  mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent

 7. Dodatok č. 1 k internej smernici číslo 2/2013

 8. Interná smernica č. 1/2013 - Zásady a kritéria udeľovania "Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť"

Interné smernice - 2012

 1. Interná smernica č. 7/2012

  o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2013/2014

 2. Interná smernica č. 5/2012 - Metodika sledovania a evidovania priamej vyučovacej činnosti učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 3. Interná smernica č.4/2012 - Upravujúca ceny za poskytované služby v Stravovacom a ubytovacom zariadení Konventná 1 a v Účelovom zariadení - Vila Horský park
 4. Interná smernica č.3/2012 - Cenník služieb Kariérneho centra Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. Interná smernica č.2/2012 - Vysielanie študentov EU v BA na zahraničné študijné pobyty

Interné smernice - 2011

 1. Interná smernica č. 12/2011 - Zásady administratívneho a finančného riadenia vedeckovýskumných, vzdelávacích, rozvojových a iných projektov na EU v Bratislave
 2. Interná smernica č. 10/2011 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave - akademický rok 2012/2013
 3. Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach
 4. Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach
 5. Interná smernica č.7/2011 - Pravidlá pre správu a používanie počítačovej siete NetEU
 6. Interná smernica č. 2/2011 - Monitorovanie a hodnotenie kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 7. Interná smernica č. 1/2011 - Zásady organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interné smernice - 2010

 1. Interná smernica č. 15/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave - akademický rok 2011/2012
 2. Interná smernica č.12/2010 o vybavovaní sťažností
 3. Interná smernica č. 11/2010 o určení obsahu inauguračného spisu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Usmernenie k prezentácii uchádzača o vedecko-pedagogický titul "profesor" v rámci inauguračného konania na EU v Bratislave
 4. Interná smernica č. 10/2010 - Príprava a schvaľovanie dohôd o spolupráci Príloha č.1: Návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci Príloha č. 2: Memorandum of Understanding
 5. Interná smernica č. 7/2010 - Poplatky v rekreačných zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave
 6. Interná smernica č. 4/2010 - Pravidlá Ekonomickej univerzita v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov účelovo určených na "Fond rozvoja vedy"
 7. Interná smernica č. 3/2010 - Zásady a kritéria udeľovania "Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť"
 8. Interná smernica č. 2/2010 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu, rozdelenie a použitie finančných prostriedkov účelovo určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov

Interné smernice - 2009

 1. Interná smernica číslo 14/2009 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave - akademický rok 2010/2011
 2. Interná smernica č.13/2009 o aplikácii zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Interná smernica č. 8 /2009 - Zásady zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 4. Interná smernica č. 5/2009 - Cenník služieb Kariérneho centra Ekonomickej univerzity v Bratislave
 5. Interná smernica č. 4/2009 - Konkretizácia pracovných povinností vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii odborný asistent
 6. Interná smernica č. 3/2009 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie Finančných prostriedkov účelovo určených na " Fond rozvoja vedy "
 7. Interná smernica č.2/2009 - Zásady a kritéria udeľovania „Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnost"

Interné smernice - 2008

 1. Úplné znenie internej smernice č. 16/2008 o edičnej činnosti v znení dodatkov
 2. Dodatok č.1 k internej smernici č.16/2008
 3. Dodatok č.2 k internej smernici č.16/2008
 4. Dodatok č. 3 k internej smernici č. 16/2008
 5. Interná smernica č. 15/2008 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave - akademický rok 2009/2010
 6. Interná smernica č.5/2008 - Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interné smernice - 2007

 1. Interná smernica č.4/2007 - Pravidlá správy a používania elektronickej pošty

Interné smernice - 2004

 1. Interná smernica č. 6/2004 - Metodika sledovania pracovného zaťaženia učiteľov Ekonomickej univerzity v BA
 2. Príloha k IS 6/2004 - úväzkový list