Voliteľný jednosemestrálny predmet "Diplomacia v praxi"

e študentov vyšších ročníkov je určený jednosemestrálny celouniverzitný voliteľný predmet "Diplomacia v praxi", ktorý je koncipovaný ako cyklus prednášok a diskusií s veľvyslancami a diplomatmi akreditovanými v SR, ako aj predstaviteľmi slovenskej diplomacie.

Obsahom prednášok a zámerom projektu je oboznamovať študentov univerzity s vonkajšou ekonomickou politikou vybraných krajín a medzinárodných organizácií, ako aj s diplomatickou praxou. Prednášky aj diskusie prebiehajú v anglickom jazyku.

Za absolvovanie kurzu získava študent 3 kredity. Ich získanie potvrdzuje zápisom do AIS a indexu prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Pre viac informácií ohľadom predmetu Diplomacia v praxi kontaktujte Ing. Soňu Galanovú, A3.09, sona.galanova@euba.sk

Základné informácie

 • záväzným prihlásením sa na kurz sa Vaša účasť na prednáškach stáva povinnou;
 • prednášky budú prebiehať v miestnosti C1.08 (nová budova), vždy v utorok v čase 11:00 – 12:30 hod., podľa pripojeného harmonogramu;
 • podmienkou získania zápočtu je účasť na prednáškach (povinný zápis do prezenčnej listiny vždy pred začiatkom prednášky);
 • prednášajúceho na úvod prednášky formálne víta v mene študentov vybraná skupina dobrovoľníkov, ktorá následne oboznámi (v angličtine) poslucháčov kurzu so základnými životopisnými údajmi a priebehom kariéry prednášajúceho;
 • stručnú informáciu o krajine (politický a ekonomický systém krajiny) podá vybraná skupina študentov
 • prednášku moderuje spravidla prorektor pre medzinárodné vzťahy, resp. iný, ním poverený predstaviteľ EU v Bratislave;
 

Eticko - protokolárne aspekty

 • vzhľadom na to, že prednášajúcimi sú veľvyslanci akreditovaní na Slovensku, ktorí si aj napriek veľkej zaneprázdnenosti našli čas na prednášku na EU v Bratislave, je žiaduce, aby ste miesta v posluchárni zaujali najneskôr 5 minút pred začiatkom prednášky;
 • je nevhodné (aj s ohľadom na charakter predmetu „Diplomacia v praxi“) vyrušovať neskorým príchodom na prednášku, alebo dokonca opustením posluchárne počas prednášky a vyrušovaním; prednášajúci to môže chápať ako prejav neúcty voči vlastnej osobe, ale aj voči krajine, ktorú zastupuje;
 • v rámci privítania je vhodné (pokiaľ je to možné), aby vybraní dobrovoľníci pri vítaní a predstavovaní hosťa použili niekoľko zdvorilostných fráz v  jazyku krajiny, ktorú prednášajúci reprezentuje;
 • v privítacom príhovore je žiaduce, aby študent, ktorý má slovo:
 1. hovoril nahlas,

 2. jasne artikuloval,

 3. oslovil vždy ako prvého prednášajúceho,

 4. pri vítaní prednášajúceho bol otočený k nemu a pozeral sa priamo na neho,

 5. pri  oboznamovaní  so  životopisom a priebehom kariéry prednášajúceho bol otočený k auditóriu.

 6. počas voľnej diskusie s prednášajúcim po úvodnej časti prednášky je žiaduce, aby študent, ktorý hodlá položiť otázku, resp. komentovať vystúpenie hosťa:

 7. sa do diskusie prihlásil zdvihnutím ruky,

 8. po udelení slova vstal, nahlas sa predstavil a uviedol fakultu/program, ktorý navštevuje a až následne položil otázku/ky, resp. prezentoval svoj komentár.

Organizačné aspekty

 • garantom a moderátorom kurzu je prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., (boris.mattos@euba.sk), +421 6729 5374;
 • koordinátorom kurzu je Ing. Soňa Galanová, zodpovedná za komunikáciu s prednášajúcimi a poslucháčmi (sona.galanova@euba.sk), +421 6729 5307.

 


Harmonogram ZS 2017/2018


 

   
Harmonogram LS 2017/2018