Odborová organizácia

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV,alebo prečo sa stať členom OZ PšaV

Poslaním Zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

 • V pracovnoprávnej oblasti

  Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovno-právnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

 • V mzdovej oblasti

  Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

 • V sociálnej oblasti

  Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie a EXOD. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis.

Odborový zväz vyjednáva:

 • o zvýšení výmery dovolenky na zotavenie

 • o skrátení týždenného pracovného času

Bez odborov:

 • bez odborov nie je možná kontrola dodržiavania pracovno-právnych, mzdových predpisov a BOZP

 • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody

 • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života

 • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.


Dokumenty