Úlohy zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

770capital

V zmysle § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP)

bod 3)  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený § 19 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov :

  1. vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  2. vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; tie môže prerokúvať s odborovou organizáciou alebo zamestnaneckou radou, ktorá pôsobí u zamestnávateľa, a po dohode so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, že sa nevyzradia utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi.
  3. spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci,
  4. požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni  nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
  5. zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov,  chorôb z povolania a ďalších udalostí podľa § 17, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa na kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrola plnení uložených opatrení ,meraní a hodnotení,

bod 6 )  Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.