Úlohy a poslanie Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

770capital

V zmysle § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej BOZP)

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriadi ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadá najmenej raz za rok.
 2. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená
  1. pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a ďalších udalostí podľa § 17 a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok,
  2. navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  3. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
  4. požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.
 3. Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
 4. Ak u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť môžu oprávnenia podľa odseku 2 vykonávať zamestnanci.