Výberové konanie

 Výberové konanie na funkciu profesora na FHI:

Dátum zverejnenia: 27.9.2017   

 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie  p r o f e s o r a   na  Fakultu hospodárskej informatiky EU v Bratislave, nasledovne:

 

–        1 miesto pre študijný odbor Kvantitatívne metódy v podnikaní

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesor:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora podľa § 75 ods. 6 zákona o VŠ je vedecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov a programov fakúlt EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie profesora sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť cudzieho jazyka a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu profesora.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení neskorších predpisov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť na personálne oddelenie EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.“

Výberové konanie na funkciu docent na FHI:

Dátum zverejnenia: 27.9.2017   

 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie  na obsadenie funkcie docenta, takto:

  

–        1 miesto pre študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii

Predpokladaný deň nástupu do funkcie: 18. 11. 2017

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona o VŠ je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritéria na obsadzovanie miest docentov vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov a programov fakúlt EU v Bratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť svetového jazyka a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu docenta.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od zverejnenia oznamu www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Výberové konanie sa uskutoční 23. 10. 2017 (pondelok) o 10.00 h v zasadačke FHI EU v Bratislave č. d. D7.08 – VII. poschodie, Dolnozemská 

 

Výberové konanie na funkciu odborný asistent na FHI:

Dátum zverejnenia: 27.9.2017   

 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent, takto:

  

–        1 miesto na Katedru účtovníctva a audítorstva

 

Predpokladaný deň nástupu do funkcie: dohodou.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. CSc. (podmienka pri obsadení miesta odborného asistenta), aktívna znalosť aspoň 1 svetového jazyka, bezúhonnosť, pedagogická prax vítaná.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní  dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

 

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od zverejnenia oznamu www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Výberové konanie sa uskutoční 23. 10. 2017 (pondelok) o 10.00 h v zasadačke FHI EU v Bratislave č. d. D7.08 – VII. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.